Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza KPWiK sp. z o.o. składa się z czterech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat.

Katarzyna Bryndza Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Hubert Trukan Z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Martyniuk Sekretarz
Edward Drzewień Członek
Mateusz Zaczyński Członek