Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych.   Pytania i odpowiedzi:   Odpowiedzi na pytania Oferentów.   Harmonogram prób technicznych:   Harmonogram prób technicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Starej Baśni i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 1- Formularz oferty   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy   Załącznik nr 3 – Wzór umowy   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej