Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku”

Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ; Uwaga: 27.10.2020   – Zmiana treści SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;   Załącznik 5.1 PFU…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.- informacja o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.     Działając na podstawie § 20 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.

  Ogłoszenie o przetargu; SIWZ; Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty; Załącznik cenowy nr 1A; Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału; Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia; Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 4 – wzór umowy