Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku „Zalew Kraśnicki””

  Ogłoszenie o zamówieniu;   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku”

Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ; Uwaga: 27.10.2020   – Zmiana treści SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;   Załącznik 5.1 PFU…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.

  Ogłoszenie o przetargu; SIWZ; Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty; Załącznik cenowy nr 1A; Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału; Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia; Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 4 – wzór umowy

Ogłoszenie o przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Widok II”

Ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ; Załącznik nr 1- Formularz oferty; Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 2a – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia; Załącznik nr 3 – Wzór umowy; Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót; Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób; Załącznik nr 5.1. – Projekt…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;   Załacznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy osady 2020