Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych.   Pytania i odpowiedzi:   Odpowiedzi na pytania Oferentów.   Harmonogram prób technicznych:   Harmonogram prób technicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Starej Baśni i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 1- Formularz oferty   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy   Załącznik nr 3 – Wzór umowy   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;   SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022

OGŁOSZENIE   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 zm.) zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022. Wymagany termin przedłożenia sprawozdania z badania…

czytaj więcej