Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

  Ogłoszenie o przetargu;   SIWZ;   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4- Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

   Ogłoszenie o zamówieniu;    SIWZ;    Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;    Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;    Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy – brak podstaw wykluczenia;    Załącznik nr 3 – Wzór umowy;    Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych   Uwaga: Harmonogram…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowych w ul. Janowskiej – Słodków Pierwszy”

Ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ; Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty; Załącznik nr 1a – Przedmiar robót; Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy – warunki udziału; Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Wykonawcy- brak podstaw wykluczenia; Załącznik nr 3 – Wzór umowy; Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót; Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę materiałów budowlanych i armatury na potrzeby budowy łącznika sieci wodociągowych ul. Janowska – Słodków Pierwszy”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia;   Załącznik nr 5 –…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A,     23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez…

czytaj więcej