Regulamin w wersji PDF

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019, Kliknij i ściągnij plik PDF z regulaminem...

Rozdział X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ X POSTANOWIIENIA KOŃCOWE § 51 Regulamin obwiązuje na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22.04.2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w...

Rozdział I Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – zwany dalej Regulaminem – określa zasady zbiorowego zaopa...

Rozdział XII Postanowienia końcowe

Rozdział XII Postanowienia końcowe   §82 Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku Nr XII/303/2003 z dnia 28 sierpni...

Rozdział VIII Prawa Usługodawcy

Rozdział VIII Prawa Usługodawcy   §62 Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych jeśli urz...

Rozdział VII Prawa Usługobiorcy

Rozdział VII Prawa Usługobiorcy §57 Usługodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących tar...

Rozdział V Obowiązki Usługobiorcy

Obowiązki Usługobiorcy §33 Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o...

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym Gminy. Pod pojęciem Gminy rozumie...