Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność KPWiK Sp. z o.o;  Wniosek o rozbudowę sieci – wzór;  Umowa Przedwstępna – projekt;  Umowa o przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji santarnej do eksploatacji i na własność KPWiK Sp. z o.o. – projekt;  Protokół zdawczo-odbiorczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – wzór;  Wniosek o zawarcie umowy…

czytaj więcej

Regulamin w wersji PDF

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019, Kliknij i ściągnij plik PDF z regulaminem

Rozdział X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ X POSTANOWIIENIA KOŃCOWE § 51 Regulamin obwiązuje na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22.04.2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 85, poz. 729). (-) Prezes Zarządu mgr inż. Sławomir Ćwikła „W przypadku zmian przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych tj. odpowiednich rozporządzeń,…

czytaj więcej

Rozdział IX Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

ROZDZIAŁ IX WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE § 46 Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. § 47 Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. § 48 Ilość wody pobieranej na…

czytaj więcej

Rozdział VIII Standardy obługi odbiorców standardy obsługi odbiorców…

ROZDZIAŁ VIII STANDARDY OBŁUGI ODBIORCÓW STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG § 39 Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych…

czytaj więcej

Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

ROZDZIAŁ VII Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza. § 35 W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przyłącza. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze…

czytaj więcej

Rozdział VI Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

ROZDZIAŁ VI Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. § 34 Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków…

czytaj więcej

Rozdział V Warunki przyłączania do sieci

ROZDZIAŁ V Warunki przyłączania do sieci § 28 Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, adres do korespondencji, w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, określenie: rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,…

czytaj więcej

Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

ROZDZIAŁ IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach § 19 Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.   § 20 Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to…

czytaj więcej