Rozdział XII Postanowienia końcowe

Rozdział XII Postanowienia końcowe   §82 Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku Nr XII/303/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. i obowiązuje od dnia 04.12.2003 r. §83 W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i…

czytaj więcej

Rozdział XI Przepisy karne i kary pieniężne

Rozdział XI Przepisy karne i kary pieniężne §79 Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000,-zł, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy. Kto zrywa lub uszkadza plomby, podlega karze grzywny do 5 000,-zł zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Usługodawcy do…

czytaj więcej

Rozdział X Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów …

Rozdział X Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych ścieków oraz sposób załatwiania reklamacji i wymiany informacji §69 Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Usługobiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska…

czytaj więcej

Rozdział IX Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozdział IX Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych §68 Potencjalni Usługobiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych: 1) w Gminie, która udostępnia nieodpłatnie wgląd: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w regulamin świadczenia usług, warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 2)…

czytaj więcej

Rozdział VIII Prawa Usługodawcy

Rozdział VIII Prawa Usługodawcy   §62 Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia do urządzeń i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych jeśli urządzenia i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne zostały wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostały wykonane niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi przez Usługodawcę warunkami technicznymi lub ich należyte wykonanie nie zostało potwierdzone przez Usługodawcę w protokołach odbioru. §63 Usługodawca ma…

czytaj więcej

Rozdział VII Prawa Usługobiorcy

Rozdział VII Prawa Usługobiorcy §57 Usługodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach. §58 Usługobiorca może domagać się od Usługodawcy obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej jakości oraz o ciśnieniu uniemożliwiającym normalne korzystanie z wody. Udowodnienie powyższego leży po stronie Usługobiorcy. Obniżenie to stanowić będzie…

czytaj więcej

Rozdział VI Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

Rozdział VI Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach §44 Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub/i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. §45 Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. przypadku…

czytaj więcej

Rozdział V Obowiązki Usługobiorcy

Obowiązki Usługobiorcy §33 Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie stosownych umów do Usługodawcy. §34 Usługobiorca zapewnia warunki niezawodnego działania wodomierza i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed: zaborem, uszkodzeniami mechanicznymi, zerwaniem plomb, skutkami niskich temperatur, dostępem osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe…

czytaj więcej

Rozdział IV Obowiązki Usługodawcy – minimalny poziom usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział IV Obowiązki Usługodawcy – minimalny poziom usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków §25 Usługodawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości (określonej w umowie), pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej…

czytaj więcej

Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Usługobiorcami

Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Usługobiorcami §15 Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczenie wody lub/i odprowadzanie ścieków następuje po pozytywnym podpisaniu przez strony protokołów określonych w § 14…

czytaj więcej