Rozdział II Warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

Rozdział II Warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych §6 Zakres budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Usługobiorcę jest następujący: realizację budowy przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca, Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa…

czytaj więcej

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym Gminy. Pod pojęciem Gminy rozumie się Gminę Miejską Kraśnik. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Usługodawcę. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody….

czytaj więcej