Rozdział X Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ X POSTANOWIIENIA KOŃCOWE § 51 Regulamin obwiązuje na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22.04.2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w...

Rozdział I Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE § 1 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – zwany dalej Regulaminem – określa zasady zbiorowego zaopa...