Cennik

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o.  w zakresie gospodarki wodomierzowej
LpNAZWACENA nettoCENA brutto
1Zamknięcie/otwarcie zaworu głównego lub zasuwy na posesji na wniosek Odbiorcy, spisanie protokołu    70,00 zł      86,10 zł
2Montaż/wymiana wodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym lub wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą w przygotowanym układzie pomiarowym. Cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza.    70,00 zł      86,10 zł
3Wymiana wodomierza głównego KPWiK sp. z o. o. uszkodzonego z winy odbiorcy. Cena zawiera: koszty dojazdu, wymianę wodomierza wraz plombowaniem. Cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza.    70,00 zł      86,10 zł
4Plombowanie układu pomiarowego wodomierza głównego KPWiK Sp. z o.o., wodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym lub wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą po zerwaniu plomby.    53,00 zł      65,19 zł
5Sprawdzenie wskazań i działania wodomierza głównego KPWiK Sp. z o. o. oraz jego demontaż i montaż w celu przekazania do wykonania ekspertyzy. Usługa odpłatna w przypadku potwierdzenia prawidłowego działania wodomierza w wyniku wykonanej ekspertyzy. Cena nie zawiera ekspertyzy wykonanej przez niezależną jednostkę zewnętrzną.    70,00 zł      86,10 zł
6Wykonanie analizy przepływów w wodomierzu głównym przy pomocy rejestratora przepływów na wniosek odbiorcy.  704,00 zł     865,92 zł
7Sprawdzenie prawidłowości instalacji i montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą – ocena techniczna, plombowanie.    95,00 zł     116,85 zł
8Sprawdzenie prawidłowości instalacji wraz z montażem wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na przygotowanym stanowisku – ocena techniczna, plombowanie. Cena nie zawiera kosztów zakupu wodomierza.  104,00 zł     127,92 zł
9Przerwanie z winy inwestora czynności związanych z : odbiorem technicznym sieci lub przyłączy wod-kan,  sprawdzeniem instalacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.  175,00 zł     215,25 zł
10Określeniu możliwości technicznych: zmiany lokalizacji wodomierza głównego, rozdziału instalacji wraz z dojazdem i oceną.  135,00 zł     166,05 zł
11Badanie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
badanie pierwszego hydrantu  125,00 zł     153,75 zł
badanie następnego hydrantu    71,00 zł      87,33 zł
12Koszt zakupu wodomierza
wodomierz ǿ15 statyczny ultradźwiękowy  357,50 zł     439,73 zł
wodomierz ǿ20 statyczny ultradźwiękowy  357,50 zł     439,73 zł
wodomierz ǿ25 statyczny ultradźwiękowy  737,00 zł     906,51 zł
wodomierz ǿ32 statyczny ultradźwiękowy  836,00 zł     1028,28 zł

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki wodomierzowej

Cennik usług na obszarze działalności  KPWiK Sp. o. o. w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.
LpNAZWACENA nettoCENA brutto
1Wynajem maszyny spiralowej z napędem elektrycznym do udrażniania przyłączy kanalizacyjnych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*173,00 zł/h212,79 zł/h
2Wynajem spalinowego agregatu hydraulicznego  z pompą wody, cena nie zawiera kosztów dojazdu*94,00 zł/h115,62 zł/h
3Wynajem korelatora do lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za pierwsze dwie godziny wynajmu278,00 zł/h341,94 zł/h
za każdą następną godzinę wynajmu139,00 zł/h170,97 zł/h
4Wynajem Geofonu  do  lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*88,00 zł/h108,24 zł/h
5Wynajem aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem, cena nie zawiera kosztów dojazdu*128,00 zł/h157,44 zł/h
6Wynajem Kamery inspekcyjnej, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za metr bieżący wykonanej inspekcji16 zł/mb.19,68 zł/mb.
za obróbkę danych  239,00 zł      293,97 zł
7Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego przyłącza w celu jego ponownego włączenia do urządzeń wod-kan wg indywidualnej wyceny
8Montaż opaski do nawiercania z zasuwą na nowobudowanym przyłączu wodociągowym wg indywidualnej wyceny
9Odcięcie przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego w przypadku rozwiązania umowy. Dotyczy przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy wg indywidualnej wyceny
10.Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – usługa zadymiania, cena nie zawiera kosztów dojazdu*    77,00 zł        94,71 zł
11.Wyłączenie czasowe odcinka sieci wodociągowej  367,00 zł      451,41 zł

* do ceny usługi doliczona zostanie usługa transportu (96zł/h+0,62 zł/km) + Vat

 Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o. w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o. w zakresie udrażniania kanalizacji i wynajmu cysterny do wody pitnej
LpNAZWACENA nettoCENA brutto
1Usługa ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych
za godzinę pracy333,00 zł/h409,59 zł/h
2Usługa ciśnieniowego czyszczenia instalacji do zbiornika bezodpływowego (szambo) i kanalizacji deszczowej (cena nie zawiera kosztów utylizacji osadów)
za godzinę pracy333,00 zł/h409,59 zł/h
za godzinę dojazdu  i powrotu281,00 zł/h345,63 zł/h
za km dojazdu i powrotu1,82 zł/km2,24 zł/h
3Wynajem cysterny do wody pitnej pojemności 1,2 m3. Cena nie zawiera kosztów dojazdu*53,00 zł/h65,19 zł/h

* do ceny wynajmu cysterny doliczona zostanie usługa transportu przyczepy do miejsca dystrybucji wody (96zł/h + 0,62 zł/km) + Vat.

 Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o. w zakresie udrażniania kanalizacji i wynajmu cysterny do wody pitnej

Cennik analiz chemicznych wody w KPWiK sp. o. o.
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
LpOznaczany parametrJednostka miaryIdentyfikacja zastosowanej metody badawczejCena nettoCena brutto
1Stężenie azotu amonowegomg/lPN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
2Stężenie azotu azotanowegomg/lPB-04 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem testu LCK339 HachLange Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
3Stężenie azotu azotynowegomg/lPN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
4Barwamg/lPN-EN ISO 7887:2012 p.7 Metoda wizualna21,83 zł26,85 zł
5Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5)mg/lPN-EN 1899-2:2002 Metoda bez rozcieńczeń, elektrochemiczna109,16 zł134,27 zł
6Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)mg/lPB-13 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04578-03:1974 Metoda miareczkowa109,16 zł134,27 zł
7Stężenie wolnego chlorumg/lPB-10 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8021 Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
8Stężenie chlorkówmg/lPN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa32,75 zł40,28 zł
9Stężenie fosforu ogólnego Pmg/lPN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna163,74 zł201,40 zł
10Stężenie manganuμg/lPB-02 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8149 Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
11MętnośćNTUPN-EN ISO 7027:2003 Metoda nefelometryczna21,83 zł26,85 zł
12pHPN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna32,75 zł40,28 zł
13Przewodność elektryczna właściwamg/lPN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna32,75 zł40,28 zł
14Siarczanymg/lPB-08 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04566-09:1974 Metoda wagowa109,16 zł134,27 zł
15TemperaturaºCPB-09 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04584:197721,83 zł26,85 zł
16Stężenie tlenu rozpuszczonegomg/lPN-EN ISO 5814:2013-04 Metoda elektrochemiczna32,75 zł40,28 zł
17Twardość ogólnamg/lPB-05 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange  8213 Metoda miareczkowa32,75 zł40,28 zł
18Utlenialność (indeks nadmangan.)mg/lPN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa54,58 zł67,13 zł
19Zapach (Liczba progowa zapachu)TONPB-11 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-EN 1622:2003 Metoda organoleptyczna21,83 zł26,85 zł
20Stężenie żelaza ogólnegoμg/lPB-3 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 roku z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8008 Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY
LpOznaczany parametrJednostka miaryIdentyfikacja zastosowanej metody badawczejCena nettoCena brutto
1Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (36 ± 2)ºC po 48hjtk /1mlPN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny        109,16 zł       134,27 zł
2Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (22 ± 2) ºC po 72hjtk /1mlPN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny        109,16 zł       134,27 zł
3Obecność i liczba bakterii grupy colijtk /100mlPB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej        218,32 zł       268,53 zł
4Obecność i liczba Escherichia colijtk /100mlPB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej
5Obecność i liczba enterokoków kałowychjtk /100mlPN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej        218,32 zł       268,53 zł
POBIERANIE PRÓBEK WODY
LpOznaczany parametrIdentyfikacja zastosowanej metody badawczejZakres metodyCena nettoCena brutto
1Woda do piciaPN-ISO 5667-5:2003Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych44,00 zł54,12 zł
2Woda podziemnaPN-ISO 5667-11:2004Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych44,00 zł54,12 zł
3WodaPN-EN ISO 19458:2007Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych44,00 zł54,12 zł

PB— Procedura Badawcza

NTU— jednostka mętności

TON— jednostka zapachu

jtk— jednostka tworząca kolonię

 Cennik analiz chemicznych wody w KPWiK sp. o. o.

Cennik analiz chemicznych ścieków i nieczystości ciekłych
 w KPWiK sp. o. o.
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
LpOznaczany parametrJ.m.Identyfikacja zastosowanej metody badawczejCena nettoCena brutto
1Stężenie azotu amonowegomg/lPB-15 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
2Stężenie azotu amonowegomg/lPN-ISO 5664:2002 Metoda miareczkowa54,58 zł67,13 zł
3Stężenie azotu azotanowegomg/lPB-04 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem testu LCK339 HachLange Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
4Stężenie azotu azotynowegomg/lPN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna54,58 zł67,13 zł
5Stężenie azotu Kjeldahlamg/lPN-EN 25663:2001 Metoda miareczkowa163,74 zł201,40 zł
6Stężenie azotu ogólnegomg/lPB-01 wydanie 1 z dnia 02.03.2009 r. z wykorzystaniem PN-C-04576-14:1973 Z obliczeń272,90 zł335,67 zł
7Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5)mg/lPN-EN 1899-1:2002 Metoda z rozcieńczeniami, elektrochemiczna109,16 zł134,27 zł
8Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)mg/lPN-ISO 6060:2006 Metoda miareczkowa109,16 zł134,27 zł
9Stężenie chlorkówmg/lPN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa32,75 zł40,28 zł
10Stężenie chlorkówmg/lPN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna163,74 zł201,40 zł
11pHPN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna32,75 zł40,28 zł
12Przewodność elektryczna właściwamg/lPN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna32,75 zł40,28 zł
13Siarczanymg/lPB-08 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04566-09:1974 Metoda wagowa109,16 zł134,27 zł
14TemperaturaºCPB-09 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04584:197821,83 zł26,85 zł
15Stężenie tlenu rozpuszczonegomg/lPN-EN ISO 5814:2013-04 Metoda elektrochemiczna32,75 zł40,28 zł
16Zawiesina ogólnamg/lPN-EN 872:2007+Ap1:2007 Metoda wagowa109,16 zł134,27 zł
POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW
LpOznaczany parametrIdentyfikacja zastosowanej metody badawczejZakres metodyCena nettoCena brutto
1ŚCIEKIPobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie manualneczas wykonania44,00 zł54,12 zł
2ŚCIEKIPobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie automatyczneczas wykonania44,00 zł54,12 zł

PB— Procedura Badawcza

NTU— jednostka mętności

TON— jednostka zapachu

jtk— jednostka tworząca kolonię

 Cennik analiz chemicznych ścieków i nieczystości ciekłych

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych w Punkcie zlewnym
LpNAZWACENA nettoCENA brutto
1Oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych
taryfa pierwsza15,00 zł/m316,20 zł/m3
taryfa druga30,00 zł/m332,40 zł/m3

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ