Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki wodomierzowej
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Zakręcenie lub odkręcenie zaworu głównego lub zasuwy na przyłączu na wniosek Odbiorcy      50,00 zł      61,50 zł
2 Montaż wodomierza własnego lub odliczającego cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza      50,00 zł      61,50 zł
3 Wymiana wodomierza własnego lub odliczającego w przygotowanym układzie pomiarowym cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza      50,00 zł      61,50 zł
4 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy wraz z ponownym jego plombowaniem cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza      50,00 zł      61,50 zł
5 Ponowne plombowanie układu pomiarowego wodomierza głównego, własnego, odliczającego po zerwaniu plomby      41,00 zł      50,43 zł
6 Sprawdzenie wskazań i działania wodomierza głównego oraz jego demontaż i montaż w celu przekazania do wykonania ekspertyzy. Odpłatne w przypadku potwierdzenia prawidłowego działania wodomierza. Cena nie zawiera ekspertyzy wykonanej przez niezależną jednostkę zewnętrzną      50,00 zł      61,50 zł
7 Wykonanie analizy przepływów w wodomierzu głównym przy pomocy rejestratora przepływów na wniosek odbiorcy    543,00 zł    667,89 zł
8 Sprawdzenie prawidłowości instalacji i montażu wodomierza odliczającego – ocena techniczna, plombowanie      74,00 zł      91,02 zł
Sprawdzenie prawidłowości instalacji wraz z montażem wodomierza odliczającego na przygotowanym stanowisku – ocena techniczna, plombowanie. Cena nie zawiera kosztów zakupu wodomierza      83,00 zł    102,09 zł
9 Przerwanie z winy inwestora czynności związanych z : odbiorem technicznym sieci lub przyłączy wod-kan,   sprawdzeniem instalacji wodomierza odliczającego    104,00 zł    127,92 zł
10 Badanie hydrantów zewnętrznych
badanie pierwszego hydrantu      95,00 zł    116,85 zł
badanie następnego hydrantu      50,00 zł      61,50 zł
11 Badanie hydrantów wewnętrznych
badanie pierwszego hydrantu    113,00 zł    138,99 zł
badanie następnego hydrantu      69,00 zł      84,87 zł
12 Koszt zakupu wodomierza
wodomierz ǿ15 jednostrumieniowy      67,00 zł      82,41 zł
wodomierz ǿ15 jednostrumieniowy hermetyczny      76,00 zł      93,48 zł
wodomierz ǿ15 do zabudowy pionowej    109,00 zł    134,07 zł
wodomierz ǿ20 jednostrumieniowy      71,00 zł      87,33 zł
wodomierz ǿ20 jednostrumieniowy hermetyczny      81,00 zł      99,63 zł
wodomierz ǿ20 do zabudowy pionowej    117,00 zł    143,91 zł
wodomierz ǿ25 wielostrumieniowy    211,00 zł    259,53 zł
wodomierz ǿ32 wielostrumieniowy    230,00 zł    282,90 zł
wodomierz ǿ50 przemysłowy 1 320,00 zł 1 623,60 zł

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki wodomierzowej

 

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Wynajem Maszyny spiralowej z napędem elektrycznym do udrażniania przyłączy kanalizacyjnych, cena nie zawiera kosztów dojazdu* 141,00 zł 173,43 zł
2 Wynajem Spalinowego agregatu hydraulicznego z pompą wody, cena nie zawiera kosztów dojazdu    77,00 zł    94,71 zł
3 Wynajem Korelatora do lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za pierwsze dwie godziny wynajmu 278,00 zł 341,94 zł
za każdą następną godzinę wynajmu 139,00 zł 170,97 zł
4 Wynajem Geofonu do   lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*    58,00 zł    71,34 zł
5 Wynajem Aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem, cena nie zawiera kosztów dojazdu*    77,00 zł    94,71 zł
6 Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego przyłącza w celu jego ponownego włączenia do urządzeń wod-kan wg indywidualnej wyceny
7 Montaż opaski do nawiercania z zasuwą na nowobudowanym przyłączu wodociągowym wg indywidualnej wyceny

* koszt dojazdu- za przejechane km – 0,45 zł, za czas dojazdu 54 zł godz.

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.

 

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie wynajmu samochodów, sprzętu i maszyn budowlanych
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Samochód ciężarowy samowyładowczy – ładowność 6 T
za godzinę pracy 64,00 zł/h 78,72 zł/h
za km jazdy 1,78 zł/km 2,19 zł/h
2 Koparko ładowarka
za motogodzinę pracy 147,00 zł/mth 180,81 zł/mth
za dojazd i powrót 30,00 zł/h 36,90 zł/h
3 Samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznych sieci kanalizacyjnych
za godzinę pracy 265,00 zł/h 325,95 zł/h
za km dojazdu i powrotu 11,04 zł/km 13,58 zł/km
4 Wynajem cysterny do wody pitnej pojem.1,2 m3. Cena nie zawiera kosztów dojazdu*        31,00 zł 38,13 zł/h

* koszt dojazdu- za przejechane km – 0,45 zł, za czas dojazdu 54 zł godz

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie wynajmu samochodów, sprzętu i maszyn budowlanych

 

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie analiz chemicznych
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
Oznaczany parametr Jednostka miary Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Rodzaj badanego obiektu Cena netto Cena brutto
Stężenie azotu amonowego mg/l PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna WODA      19,00 zł        23,37 zł
mg/l PB-15 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI      19,00 zł        23,37 zł
mg/l PN-ISO 5664:2002 Metoda miareczkowa ŚCIEKI      19,00 zł        23,37 zł
Stężenie azotu azotanowego mg/l PB-04 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem testu LCK339 HachLange Metoda spektrofotometryczna WODA      19,00 zł        23,37 zł
mg/l ŚCIEKI      19,00 zł        23,37 zł
Stężenie azotu azotynowego mg/l PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna WODA      19,00 zł        23,37 zł
mg/l ŚCIEKI      19,00 zł        23,37 zł
Stężenie azotu Kjeldahla mg/l PN-EN 25663:2001 Metoda miareczkowa ŚCIEKI      57,00 zł        70,11 zł
Stężenie azotu ogólnego mg/l PB-01 wydanie 1 z dnia 02.03.2009 r. z wykorzystaniem PN-C-04576-14:1973 Z obliczeń ŚCIEKI      95,00 zł      116,85 zł
Barwa mg/l PN-EN ISO 7887:2012 p.7 Metoda wizualna WODA        7,60 zł          9,35 zł
Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5) mg/l PN-EN 1899-1:2002 Metoda z rozcieńczeniami, elektrochemiczna ŚCIEKI      38,00 zł        46,74 zł
mg/l PN-EN 1899-2:2002 Metoda bez rozcieńczeń, elektrochemiczna WODA      38,00 zł        46,74 zł
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) mg/l PB-13 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04578-03:1974 Metoda miareczkowa WODA      38,00 zł        46,74 zł
mg/l PN-ISO 6060:2006 Metoda miareczkowa ŚCIEKI      38,00 zł        46,74 zł
Stężenie wolnego chloru mg/l PB-10 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8021 Metoda spektrofotometryczna WODA      19,00 zł        23,37 zł
Stężenie chlorków mg/l PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa WODA      11,40 zł        14,02 zł
mg/l ŚCIEKI      11,40 zł        14,02 zł
Stężenie fosforu ogólnego P mg/l PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna WODA      57,00 zł        70,11 zł
mg/l ŚCIEKI      57,00 zł        70,11 zł
Stężenie manganu μg/l PB-02 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8149 Metoda spektrofotometryczna WODA      19,00 zł        23,37 zł
Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 Metoda nefelometryczna WODA        7,60 zł          9,35 zł
pH PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna WODA      11,40 zł        14,02 zł
ŚCIEKI      11,40 zł        14,02 zł
Przewodność elektryczna właściwa mg/l PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna WODA      11,40 zł        14,02 zł
mg/l ŚCIEKI      11,40 zł        14,02 zł
Siarczany mg/l PB-08 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04566-09:1974 Metoda wagowa WODA      38,00 zł        46,74 zł
mg/l ŚCIEKI      38,00 zł        46,74 zł
Temperatura ºC PB-09 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04584:1977 WODA        7,60 zł          9,35 zł
ºC ŚCIEKI        7,60 zł          9,35 zł
Stężenie tlenu rozpuszczonego mg/l PN-EN ISO 5814:2013-04 Metoda elektrochemiczna WODA      11,40 zł        14,02 zł
mg/l ŚCIEKI      11,40 zł        14,02 zł
Twardość ogólna mg/l PB-05 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8213 Metoda miareczkowa WODA      11,40 zł        14,02 zł
Utlenialność (indeks nadmangan.) mg/l PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa WODA      19,00 zł        23,37 zł
Zapach (Liczba progowa zapachu) TON PB-11 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-EN 1622:2003 Metoda organoleptyczna WODA        7,60 zł          9,35 zł
Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Metoda wagowa ŚCIEKI      38,00 zł        46,74 zł
Stężenie żelaza ogólnego μg/l PB-3 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 roku z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8008 Metoda spektrofotometryczna WODA      19,00 zł        23,37 zł
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA
Oznaczany parametr Jednostka miary Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Rodzaj badanego obiektu Cena netto Cena brutto
Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (36 ± 2)ºC po 48h jtk / 1ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny WODA      38,00 zł        46,74 zł
Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (22 ± 2) ºC po 72h jtk / 1ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny WODA      38,00 zł        46,74 zł
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk / 100ml PB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej WODA        76,00 zł          93,48 zł
Obecność i liczba Escherichia coli jtk / 100ml PB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej WODA
Obecność i liczba enterokoków kałowych jtk / 100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej WODA      76,00 zł        93,48 zł
POBIERANIE PRÓBEK
Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Zakres metody Cena netto Cena brutto
Woda do picia PN-ISO 5667-5:2003 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych      30,00 zł        36,90 zł
Woda podziemna PN-ISO 5667-11:2004 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych      30,00 zł        36,90 zł
Woda PN-EN ISO 19458:2007 Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych      30,00 zł        36,90 zł
Ścieki PN-ISO 5667-10:1997 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie manualne      30,00 zł        36,90 zł
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie automatyczne    152,00 zł      186,96 zł

PB— Procedura Badawcza

NTU— jednostka mętności

TON— jednostka zapachu

jtk— jednostka tworząca kolonię

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie analiz chemicznych

 

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych i osadu z komunalnych oczyszczalni ścieków w Punkcie zlewnym
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych
taryfa pierwsza 9,50 zł/m3 10,26 zł/m3
taryfa druga 19,00 zł/m3 20,52 zł/m3
taryfa trzecia 28,50 zł/m3 30,78 zł/m3
2 Odbiór 1m3 osadu z komunalnych oczyszczalni ścieków 32,24 zł/m3 34,82 zł/m3

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych i osadu z komunalnych oczyszczalni ścieków w Punkcie zlewnym