Cennik usług

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o.  w zakresie gospodarki wodomierzowej
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Zamknięcie/otwarcie zaworu głównego lub zasuwy na posesji na wniosek Odbiorcy, spisanie protokołu     70,00 zł       86,10 zł
2 Montaż/wymiana wodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym lub wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą w przygotowanym układzie pomiarowym. Cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza.     70,00 zł       86,10 zł
3 Wymiana wodomierza głównego KPWiK sp. z o. o. uszkodzonego z winy odbiorcy. Cena zawiera: koszty dojazdu, wymianę wodomierza wraz plombowaniem. Cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza.     70,00 zł       86,10 zł
4 Plombowanie układu pomiarowego wodomierza głównego KPWiK Sp. z o.o., wodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym lub wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą po zerwaniu plomby.     53,00 zł       65,19 zł
5 Sprawdzenie wskazań i działania wodomierza głównego KPWiK Sp. z o. o. oraz jego demontaż i montaż w celu przekazania do wykonania ekspertyzy. Usługa odpłatna w przypadku potwierdzenia prawidłowego działania wodomierza w wyniku wykonanej ekspertyzy. Cena nie zawiera ekspertyzy wykonanej przez niezależną jednostkę zewnętrzną.     70,00 zł       86,10 zł
6 Wykonanie analizy przepływów w wodomierzu głównym przy pomocy rejestratora przepływów na wniosek odbiorcy.   704,00 zł      865,92 zł
7 Sprawdzenie prawidłowości instalacji i montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą – ocena techniczna, plombowanie.     95,00 zł      116,85 zł
8 Sprawdzenie prawidłowości instalacji wraz z montażem wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na przygotowanym stanowisku – ocena techniczna, plombowanie. Cena nie zawiera kosztów zakupu wodomierza.   104,00 zł      127,92 zł
9 Przerwanie z winy inwestora czynności związanych z : odbiorem technicznym sieci lub przyłączy wod-kan,  sprawdzeniem instalacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą.   175,00 zł      215,25 zł
10 Określeniu możliwości technicznych: zmiany lokalizacji wodomierza głównego, rozdziału instalacji wraz z dojazdem i oceną.   135,00 zł      166,05 zł
11 Badanie hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
badanie pierwszego hydrantu   125,00 zł      153,75 zł
badanie następnego hydrantu     71,00 zł       87,33 zł
12 Koszt zakupu wodomierza
wodomierz ǿ15 statyczny ultradźwiękowy   335,00 zł      412,05 zł
wodomierz ǿ20 statyczny ultradźwiękowy   335,00 zł      412,05 zł
wodomierz ǿ25 statyczny ultradźwiękowy   560,00 zł      688,80 zł
wodomierz ǿ32 statyczny ultradźwiękowy   560,00 zł      688,80 zł

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki wodomierzowej

Cennik usług na obszarze działalności  KPWiK Sp. o. o. w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Wynajem maszyny spiralowej z napędem elektrycznym do udrażniania przyłączy kanalizacyjnych, cena nie zawiera kosztów dojazdu* 173,00 zł/h 212,79 zł/h
2 Wynajem spalinowego agregatu hydraulicznego  z pompą wody, cena nie zawiera kosztów dojazdu* 94,00 zł/h 115,62 zł/h
3 Wynajem korelatora do lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za pierwsze dwie godziny wynajmu 278,00 zł/h 341,94 zł/h
za każdą następną godzinę wynajmu 139,00 zł/h 170,97 zł/h
4 Wynajem Geofonu  do  lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu* 88,00 zł/h 108,24 zł/h
5 Wynajem aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem, cena nie zawiera kosztów dojazdu* 128,00 zł/h 157,44 zł/h
6 Wynajem Kamery inspekcyjnej, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za metr bieżący wykonanej inspekcji 16 zł/mb. 19,68 zł/mb.
za obróbkę danych   239,00 zł       293,97 zł
7 Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego przyłącza w celu jego ponownego włączenia do urządzeń wod-kan  wg indywidualnej wyceny
8 Montaż opaski do nawiercania z zasuwą na nowobudowanym przyłączu wodociągowym  wg indywidualnej wyceny
9 Odcięcie przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego w przypadku rozwiązania umowy. Dotyczy przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy  wg indywidualnej wyceny
10. Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – usługa zadymiania, cena nie zawiera kosztów dojazdu*     77,00 zł         94,71 zł
11. Wyłączenie czasowe odcinka sieci wodociągowej   367,00 zł       451,41 zł

* do ceny usługi doliczona zostanie usługa transportu (96zł/h+0,62 zł/km) + Vat

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o. w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o. w zakresie udrażniania kanalizacji i wynajmu cysterny do wody pitnej
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Usługa ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych
za godzinę pracy 333,00 zł/h 409,59 zł/h
2 Usługa ciśnieniowego czyszczenia instalacji do zbiornika bezodpływowego (szambo) i kanalizacji deszczowej (cena nie zawiera kosztów utylizacji osadów)
za godzinę pracy 333,00 zł/h 409,59 zł/h
za godzinę dojazdu  i powrotu 281,00 zł/h 345,63 zł/h
za km dojazdu i powrotu 1,82 zł/km 2,24 zł/h
3 Wynajem cysterny do wody pitnej pojemności 1,2 m3. Cena nie zawiera kosztów dojazdu* 53,00 zł/h 65,19 zł/h

* do ceny wynajmu cysterny doliczona zostanie usługa transportu przyczepy do miejsca dystrybucji wody (96zł/h + 0,62 zł/km) + Vat.

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o. w zakresie udrażniania kanalizacji i wynajmu cysterny do wody pitnej

Cennik analiz chemicznych wody w KPWiK sp. o. o.
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
Lp Oznaczany parametr Jednostka miary Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Cena netto Cena brutto
1 Stężenie azotu amonowego mg/l PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
2 Stężenie azotu azotanowego mg/l PB-04 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem testu LCK339 HachLange Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
3 Stężenie azotu azotynowego mg/l PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
4 Barwa mg/l PN-EN ISO 7887:2012 p.7 Metoda wizualna 21,83 zł 26,85 zł
5 Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5) mg/l PN-EN 1899-2:2002 Metoda bez rozcieńczeń, elektrochemiczna 109,16 zł 134,27 zł
6 Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) mg/l PB-13 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04578-03:1974 Metoda miareczkowa 109,16 zł 134,27 zł
7 Stężenie wolnego chloru mg/l PB-10 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8021 Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
8 Stężenie chlorków mg/l PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa 32,75 zł 40,28 zł
9 Stężenie fosforu ogólnego P mg/l PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna 163,74 zł 201,40 zł
10 Stężenie manganu μg/l PB-02 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8149 Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
11 Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 Metoda nefelometryczna 21,83 zł 26,85 zł
12 pH PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna 32,75 zł 40,28 zł
13 Przewodność elektryczna właściwa mg/l PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna 32,75 zł 40,28 zł
14 Siarczany mg/l PB-08 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04566-09:1974 Metoda wagowa 109,16 zł 134,27 zł
15 Temperatura ºC PB-09 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04584:1977 21,83 zł 26,85 zł
16 Stężenie tlenu rozpuszczonego mg/l PN-EN ISO 5814:2013-04 Metoda elektrochemiczna 32,75 zł 40,28 zł
17 Twardość ogólna mg/l PB-05 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange  8213 Metoda miareczkowa 32,75 zł 40,28 zł
18 Utlenialność (indeks nadmangan.) mg/l PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa 54,58 zł 67,13 zł
19 Zapach (Liczba progowa zapachu) TON PB-11 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-EN 1622:2003 Metoda organoleptyczna 21,83 zł 26,85 zł
20 Stężenie żelaza ogólnego μg/l PB-3 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 roku z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8008 Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY
Lp Oznaczany parametr Jednostka miary Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Cena netto Cena brutto
1 Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (36 ± 2)ºC po 48h jtk /1ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny         109,16 zł        134,27 zł
2 Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (22 ± 2) ºC po 72h jtk /1ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny         109,16 zł        134,27 zł
3 Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk /100ml PB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej         218,32 zł        268,53 zł
4 Obecność i liczba Escherichia coli jtk /100ml PB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej
5 Obecność i liczba enterokoków kałowych jtk /100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej         218,32 zł        268,53 zł
POBIERANIE PRÓBEK WODY
Lp Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Zakres metody Cena netto Cena brutto
1 Woda do picia PN-ISO 5667-5:2003 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych 44,00 zł 54,12 zł
2 Woda podziemna PN-ISO 5667-11:2004 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych 44,00 zł 54,12 zł
3 Woda PN-EN ISO 19458:2007 Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych 44,00 zł 54,12 zł

PB— Procedura Badawcza

NTU— jednostka mętności

TON— jednostka zapachu

jtk— jednostka tworząca kolonię

Cennik analiz chemicznych wody w KPWiK sp. o. o.

Cennik analiz chemicznych ścieków i nieczystości ciekłych
 w KPWiK sp. o. o.
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
Lp Oznaczany parametr J.m. Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Cena netto Cena brutto
1 Stężenie azotu amonowego mg/l PB-15 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
2 Stężenie azotu amonowego mg/l PN-ISO 5664:2002 Metoda miareczkowa 54,58 zł 67,13 zł
3 Stężenie azotu azotanowego mg/l PB-04 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem testu LCK339 HachLange Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
4 Stężenie azotu azotynowego mg/l PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna 54,58 zł 67,13 zł
5 Stężenie azotu Kjeldahla mg/l PN-EN 25663:2001 Metoda miareczkowa 163,74 zł 201,40 zł
6 Stężenie azotu ogólnego mg/l PB-01 wydanie 1 z dnia 02.03.2009 r. z wykorzystaniem PN-C-04576-14:1973 Z obliczeń 272,90 zł 335,67 zł
7 Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5) mg/l PN-EN 1899-1:2002 Metoda z rozcieńczeniami, elektrochemiczna 109,16 zł 134,27 zł
8 Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) mg/l PN-ISO 6060:2006 Metoda miareczkowa 109,16 zł 134,27 zł
9 Stężenie chlorków mg/l PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa 32,75 zł 40,28 zł
10 Stężenie chlorków mg/l PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna 163,74 zł 201,40 zł
11 pH PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna 32,75 zł 40,28 zł
12 Przewodność elektryczna właściwa mg/l PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna 32,75 zł 40,28 zł
13 Siarczany mg/l PB-08 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04566-09:1974 Metoda wagowa 109,16 zł 134,27 zł
14 Temperatura ºC PB-09 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04584:1978 21,83 zł 26,85 zł
15 Stężenie tlenu rozpuszczonego mg/l PN-EN ISO 5814:2013-04 Metoda elektrochemiczna 32,75 zł 40,28 zł
16 Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Metoda wagowa 109,16 zł 134,27 zł
POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW
Lp Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Zakres metody Cena netto Cena brutto
1 ŚCIEKI Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie manualne czas wykonania 44,00 zł 54,12 zł
2 ŚCIEKI Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie automatyczne czas wykonania 44,00 zł 54,12 zł

PB— Procedura Badawcza

NTU— jednostka mętności

TON— jednostka zapachu

jtk— jednostka tworząca kolonię

Cennik analiz chemicznych ścieków i nieczystości ciekłych

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych w Punkcie zlewnym
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych
taryfa pierwsza 13,00 zł/m3 14,04 zł/m3
taryfa druga 28,00 zł/m3 30,24 zł/m3