Cennik usług

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki wodomierzowej
Lp NAZWA CENA
netto
CENA
brutto
1 Zakręcenie lub odkręcenie zaworu głównego
lub zasuwy na przyłączu na wniosek Odbiorcy
         50,00 zł          61,50 zł
2 Montaż wodomierza własnego lub odliczającego
cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza
         50,00 zł          61,50 zł
3 Wymiana wodomierza własnego lub odliczającego w przygotowanym układzie pomiarowym cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza          50,00 zł          61,50 zł
4 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy wraz z ponownym jego plombowaniem cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza          50,00 zł          61,50 zł
5 Ponowne plombowanie układu pomiarowego wodomierza głównego, własnego, odliczającego po zerwaniu plomby          41,00 zł          50,43 zł
6 Sprawdzenie wskazań i działania wodomierza głównego oraz jego demontaż i montaż w celu przekazania do wykonania ekspertyzy. Odpłatne w przypadku potwierdzenia prawidłowego działania wodomierza. Cena nie zawiera ekspertyzy wykonanej przez niezależną jednostkę zewnętrzną          50,00 zł          61,50 zł
7 Wykonanie analizy przepływów w wodomierzu głównym przy pomocy rejestratora przepływów na wniosek odbiorcy        651,00 zł        800,73 zł
8 Sprawdzenie prawidłowości instalacji i montażu wodomierza odliczającego – ocena techniczna, plombowanie          74,00 zł          91,02 zł
Sprawdzenie prawidłowości instalacji wraz z montażem wodomierza odliczającego na przygotowanym stanowisku – ocena techniczna, plombowanie. Cena nie zawiera kosztów zakupu wodomierza          83,00 zł        102,09 zł
9 Przerwanie z winy inwestora czynności związanych z : odbiorem technicznym sieci lub przyłączy wod-kan, sprawdzeniem instalacji wodomierza odliczającego        100,00 zł        123,00 zł
10 Badanie hydrantów zewnętrznych
badanie pierwszego hydrantu        101,00 zł        124,23 zł
badanie następnego hydrantu          50,00 zł          61,50 zł
11 Badanie hydrantów wewnętrznych
badanie pierwszego hydrantu        124,00 zł        152,52 zł
badanie następnego hydrantu          69,00 zł          84,87 zł
12 Koszt zakupu wodomierza
wodomierz Dn15 jednostrumieniowy          73,00 zł          89,79 zł
wodomierz Dn15 do zabudowy pionowej        155,00 zł        190,65 zł
wodomierz Dn20 jednostrumieniowy          77,00 zł          94,71 zł
wodomierz Dn20 do zabudowy pionowej        184,00 zł        226,32 zł
wodomierz Dn25 wielostrumieniowy        259,00 zł        318,57 zł
wodomierz Dn32 wielostrumieniowy        281,00 zł        345,63 zł
wodomierz Dn50 przemysłowy    1 364,00 zł    1 677,72 zł
wodomierz sprzężony Dn50    3 381,00 zł    4 158,63 zł
wodomierz sprzężony Dn80    3 671,00 zł    4 515,33 zł

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki wodomierzowej

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Wynajem Maszyny spiralowej z napędem elektrycznym do udrażniania przyłączy kanalizacyjnych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*      151,00 zł 185,73 zł
2 Wynajem Spalinowego agregatu hydraulicznego z pompą wody, cena nie zawiera kosztów dojazdu*      84,00 zł 103,32 zł
3 Wynajem Korelatora do lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za pierwsze dwie godziny wynajmu      250,00 zł 307,50 zł
za każdą następną godzinę wynajmu      125,00 zł 153,75 zł
4 Wynajem Geofonu do   lokalizacji awarii rurociągów ciśnieniowych, cena nie zawiera kosztów dojazdu*      62,00 zł    76,26 zł
5 Wynajem Aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem, cena nie zawiera kosztów dojazdu*      81,00 zł    99,63 zł
6 Wynajem Kamery inspekcyjnej, cena nie zawiera kosztów dojazdu*
za metr bieżący wykonanej inspekcji 7,30 zł/mb 8,98 zł/mb
za obróbkę danych i nagranie na nośnik danych      66,00 zł    81,18 zł
7 Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego przyłącza w celu jego ponownego włączenia do urządzeń wod-kan wg indywidualnej wyceny
8 Montaż opaski do nawiercania z zasuwą na nowobudowanym przyłączu wodociągowym wg indywidualnej wyceny

* koszt dojazdu- za czas dojazdu 70 zł/godz.

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie wynajmu samochodów, sprzętu i maszyn budowlanych
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Samochód ciężarowy samowyładowczy – ładowność 6 T
za godzinę pracy 84,00 zł/h 103,32 zł/h
2 Koparko ładowarka
za motogodzinę pracy 148,00 zł/h 182,04 zł/h
za dojazd i powrót 40,00 zł/h 49,20 zł/h
3 Samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia zewnętrznych sieci kanalizacyjnych
za godzinę 313,00 zł/h 384,99 zł/h
za km dojazdu i powrotu poza obszar działalności Spółki 10,43 zł/km 12,83 zł/km
4 Wynajem cysterny do wody pitnej pojem.1,2 m3. Cena nie zawiera kosztów dojazdu* 40,00 zł/h 49,20 zł/h

* koszt dojazdu- za czas dojazdu 70 zł/godz.

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie wynajmu samochodów, sprzętu i maszyn budowlanych

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie analiz chemicznych
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA
Oznaczany parametr Jednostka miary Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Rodzaj badanego obiektu Cena
netto
Cena
brutto
Stężenie azotu amonowego mg/l PN-ISO 7150-1:2002 Metoda spektrofotometryczna WODA 21,00 zł 25,83 zł
mg/l PB-15 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange Metoda spektrofotometryczna ŚCIEKI 21,00 zł 25,83 zł
mg/l PN-ISO 5664:2002 Metoda miareczkowa ŚCIEKI 21,00 zł 25,83 zł
Stężenie azotu azotanowego mg/l PB-04 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem testu LCK339 HachLange Metoda spektrofotometryczna WODA 21,00 zł 25,83 zł
mg/l ŚCIEKI 21,00 zł 25,83 zł
Stężenie azotu azotynowego mg/l PN-EN 26777:1999 Metoda spektrofotometryczna WODA 21,00 zł 25,83 zł
mg/l ŚCIEKI 21,00 zł 25,83 zł
Stężenie azotu Kjeldahla mg/l PN-EN 25663:2001 Metoda miareczkowa ŚCIEKI 63,00 zł 77,49 zł
Stężenie azotu ogólnego mg/l PB-01 wydanie 1 z dnia 02.03.2009 r. z wykorzystaniem PN-C-04576-14:1973 Z obliczeń ŚCIEKI 105,00 zł 129,15 zł
Barwa mg/l PN-EN ISO 7887:2012 p.7 Metoda wizualna WODA 8,40 zł 10,33 zł
Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT5) mg/l PN-EN 1899-1:2002 Metoda z rozcieńczeniami, elektrochemiczna ŚCIEKI 42,00 zł 51,66 zł
mg/l PN-EN 1899-2:2002 Metoda bez rozcieńczeń, elektrochemiczna WODA 42,00 zł 51,66 zł
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) mg/l PB-13 wydanie 1 z dnia 10.08.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04578-03:1974 Metoda miareczkowa WODA 42,00 zł 51,66 zł
mg/l PN-ISO 6060:2006 Metoda miareczkowa ŚCIEKI 42,00 zł 51,66 zł
Stężenie wolnego chloru mg/l PB-10 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8021 Metoda spektrofotometryczna WODA 21,00 zł 25,83 zł
Stężenie chlorków mg/l PN-ISO 9297:1994 Metoda miareczkowa WODA 12,60 zł 15,50 zł
mg/l ŚCIEKI 12,60 zł 15,50 zł
Stężenie fosforu ogólnego P mg/l PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 Metoda spektrofotometryczna WODA 63,00 zł 77,49 zł
mg/l ŚCIEKI 63,00 zł 77,49 zł
Stężenie manganu μg/l PB-02 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8149 Metoda spektrofotometryczna WODA 21,00 zł 25,83 zł
Mętność NTU PN-EN ISO 7027:2003 Metoda nefelometryczna WODA 8,40 zł 10,33 zł
pH PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna WODA 12,60 zł 15,50 zł
ŚCIEKI 12,60 zł 15,50 zł
Przewodność elektryczna właściwa mg/l PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna WODA 12,60 zł 15,50 zł
mg/l ŚCIEKI 12,60 zł 15,50 zł
Siarczany mg/l PB-08 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04566-09:1974 Metoda wagowa WODA 42,00 zł 51,66 zł
mg/l ŚCIEKI 42,00 zł 51,66 zł
Temperatura ºC PB-09 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-C-04584:1977 WODA 8,40 zł 10,33 zł
ºC ŚCIEKI 8,40 zł 10,33 zł
Stężenie tlenu rozpuszczonego mg/l PN-EN ISO 5814:2013-04 Metoda elektrochemiczna WODA 12,60 zł 15,50 zł
mg/l ŚCIEKI 12,60 zł 15,50 zł
Twardość ogólna mg/l PB-05 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8213 Metoda miareczkowa WODA 12,60 zł 15,50 zł
Utlenialność (indeks nadmangan.) mg/l PN-EN ISO 8467:2001 Metoda miareczkowa WODA 21,00 zł 25,83 zł
Zapach (Liczba progowa zapachu) TON PB-11 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-EN 1622:2003 Metoda organoleptyczna WODA 8,40 zł 10,33 zł
Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007+Ap1:2007 Metoda wagowa ŚCIEKI 42,00 zł 51,66 zł
Stężenie żelaza ogólnego μg/l PB-3 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 roku z wykorzystaniem aplikacji HachLange 8008 Metoda spektrofotometryczna WODA 21,00 zł 25,83 zł
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA
Oznaczany parametr Jednostka miary Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Rodzaj badanego obiektu Cena
netto
Cena
brutto
Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (36 ± 2)ºC po 48h jtk / 1ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny WODA 42,00 zł 51,66 zł
Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów w (22 ± 2) ºC po 72h jtk / 1ml PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa posiew wgłębny WODA 42,00 zł  51,66 zł
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk / 100ml PB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej WODA 84,00 zł  103,32 zł
Obecność i liczba Escherichia coli jtk / 100ml PB-12 wydanie 1 z dnia 28.07.2015 r. z wykorzystaniem PN-ISO 9308-1:1999 Metoda filtracji membranowej WODA
Obecność i liczba enterokoków kałowych jtk / 100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej WODA 84,00 zł 103,32 zł
POBIERANIE PRÓBEK
Oznaczany parametr Identyfikacja zastosowanej metody badawczej Zakres metody Cena
netto
Cena
brutto
Woda do picia PN-ISO 5667-5:2003 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych 30,00 zł 36,90 zł
Woda podziemna PN-ISO 5667-11:2004 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych 30,00 zł 36,90 zł
Woda PN-EN ISO 19458:2007 Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych 30,00 zł 36,90 zł
Ścieki PN-ISO 5667-10:1997 Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie manualne 30,00 zł 36,90 zł
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych – pobieranie automatyczne 152,00 zł 186,96 zł

PB— Procedura Badawcza

NTU— jednostka mętności

TON— jednostka zapachu

jtk— jednostka tworząca kolonię

 Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie analiz chemicznych

 

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych w Punkcie zlewnym
Lp NAZWA CENA netto CENA brutto
1 Oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych
taryfa pierwsza 13,00 zł/m3 14,04 zł/m3
taryfa druga 28,00 zł/m3 30,24 zł/m3