Kraśnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
23-210 Kraśnik
ul. Graniczna 3A
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów sypkich dla KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe CHEMIA-BOMAR Edward Marciniak z ceną netto 9 735,00 zł, ceną brutto 11 974,05 zł. za dostawę przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona Oferta złożona przez Dostawcę STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. i Spółka Sp. k., ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający wymagał, aby zawartość wolnego chloru w podchlorynie sodu wynosiła min. 14%. Dostawca STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o.o. i Spółka Sp. k. dołączył do oferty Atest Higieniczny PZH na wodny roztwór podchlorynu sodu zawierający min. 13% aktywnego chloru i tym samym nie wykazał spełnienia parametrów przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego.

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego      w  § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.