„Dostawa podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

     Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik,     ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe CHEMIA-BOMAR Edward Marciniak z ceną netto 9 735,00 zł, ceną brutto 11 974,05 zł za dostawę przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

  1.    Oferta nr 2 złożona przez Dostawcę JARBUR EUROCHEM Spółka Jawna Wiesław Burek, Jarosław K. Rusek, Książek Stary 3, 26-500 Szydłowiec;

Uzasadnienie faktyczne:

Dostawca dołączył do oferty kartę charakterystyki podchlorynu sodu o zawartości wolnego chloru większej niż 14%, natomiast dołączona do oferty kopia pozwolenia na obrót produktem biobójczym URPL, WMIPB (Decyzja nr URPB.1093.04.z1.333.2015 zmieniająca pozwolenie nr 1093/04) dotyczy podchlorynu sodowego o zawartości wolnego chloru min 12,5% (zaznaczone kolorem żółtym w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu). Ponadto dołączone do oferty załączniki (karta charakterystyki podchlorynu sodowego, Atest higieniczny oraz Decyzja nr URPB.1093.04.z1.333.2015 zmieniająca pozwolenie nr 1093/04) nie zostały potwierdzone przez Dostawcę za godność z oryginałem. Powyższe braki nie zostały usunięte przez Dostawcę w wyniku skierowanego do niego w dniu 1.08.2016 r. wezwania do uzupełnienia dokumentów. Oferta nie spełnia więc wymagań Zamawiającego określonych w pkt VI-.4., VI.-5., VI.-6. w związku IX.-7. SIWZ;Podstawa:§ 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ ;

2.   Oferta nr 3 złożona przez Dostawcę ARTCHEM Artur Gutowski, ul. Słowików 4, 21-040 Świdnik;

Uzasadnienie faktyczne:

Dostawca dołączył do oferty kartę charakterystyki podchlorynu sodu o zawartości wolnego chloru większej niż 10%, podczas gdy Zamawiający w pkt. III.2.2.1. wymagał, aby zawartość wolnego chloru w podchlorynie sodu wynosiła min. 14%.

Ponadto dołączone do oferty załączniki (karta charakterystyki podchlorynu sodowego, Atest higieniczny oraz Decyzja nr URPB.1093.04.z1.333.2015 zmieniająca pozwolenie nr 1093/04) nie zostały potwierdzone przez Dostawcę za godność z oryginałem. Zamawiający odstąpił od wezwania dostawcy do uzupełnienia oferty o kopie dokumentów wymienionych powyżej potwierdzonych za zgodność przez Dostawcę (nawet gdyby Dostawca dostarczył powyższe dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem oferta Dostawcy podlega odrzuceniu). Reasumując oferta nr 3 nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w pkt III.-2.-2.1. oraz w pkt VI-.4., VI.-5., VI.-6. w związku IX.-7. SIWZ;

Podstawa:

 

  • 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

ico_pdf   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty