„Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” – informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu   nieograniczonego o udzielenia zamówienia na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” po przeprowadzeniu badania i oceny ofert przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych częściach:

  1. W części 1A – dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.
Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy LPO (liczba punktów ogółem)
1. Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

     oferta odrzucona-nie podlega punktacji
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Sp. j.

Zakład Pracy Chronionej

ul. 1905 Roku 30 B

26-600 Radom

91,91
3.. TENT” Katarzyna Szałas ul. Skromna 5

20-704 Lublin

82,74
4.. Hurtownia „AMIGA” Grzegorz Lipski Klikawa

ul. Puławska 7

24-100 Puławy

74,13

W części 1B – dostawa obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy LPO (liczba punktów ogółem)
1. Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

oferta odrzucona- nie podlega punktacji
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADA Kosiec i Wspólnicy Sp. j.

Zakład Pracy Chronionej

ul. 1905 Roku 30 B

26-600 Radom

85,71
3. TENT” Katarzyna Szałas ul. Skromna 5

20-704 Lublin

82,93
4. Hurtownia „AMIGA” Grzegorz Lipski Klikawa

ul. Puławska 7

24-100 Puławy

100,00

W konsekwencji jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty złożone przez:

  • W części 1A – dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. – oferta złożona przez Dostawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Zakład Pracy Chronionej Oddział Radom, ul. 1905 Roku 30 B, 26-600 Radom z ceną netto 19 534,45 zł., ceną brutto 27 591,36 zł;

 

  • W części 1B – dostawa obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. – oferta złożona przez Dostawcę Hurtownia „AMIGA” Grzegorz Lipski, Klikawa, ul. Puławska 7, 24-100 Puławy z ceną netto 11 341,00 zł., ceną brutto 13 949,43 zł.

 

Ponadto zawiadamiamy, iż w przedmiotowym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez Dostawcę Biuro Inżynieryjne „DOT”, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ (w pkt. V.6. SIWZ Zamawiający wymagał od Dostawców złożenia po 1 sztuce /komplecie oferowanych wyrobów; Dostawca Biuro Inżynieryjne „DOT” nie załączył do oferty żadnego z oferowanych wyrobów).

 

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy nastąpi po upływie terminu określonego w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od daty przesłania Oferentom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ico_pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty