Historia firmy

Prapoczątków firmy wodociągowej można się doszukać już w XVI w., kiedy to w 1590 r. uruchomiono „wodociąg kraśnicki”. Podjęcie tak niesłychanie drogiej i skomplikowanej na ówczesne czasy inwestycji, świadczyło nie tylko o ambicjach Kraśnika, ale również o jego zamożności. Wodociąg zaopatrywał zamek, zabezpieczał potrzeby miasta oraz dostarczał wodę do leżących na jego terenie licznych browarów. Budową i eksploatacją wodociągu zajmował się zatrudniony przez miasto rurmistrz z pomocnikami.

Kres funkcjonowania wodociągu nastąpił w XVII-XVIII w. za przyczyną wojen kozackich, moskiewskich i szwedzkich. Przez wiele następnych lat zaopatrzenie w wodę odbywało się w oparciu o studnie i dowożenie wody z rzeki Wyżnicy przez woziwodów. Odradzanie „wodociągu kraśnickiego” rozpoczęło się na początku XX w. Po 1945 r. połączono przedwojenne ujęcia lokalne tworząc zalążki obecnej sieci wodociągowej.

Działalnością KPWiK sp. z o.o. kieruje jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Ireneusza Ofczarskiego. Prezes Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 983 000,00 zł

Obecnie Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje 162 km sieci wodociągowej, trzy ujęcia wody i zaopatruje w wodę o dobrej jakości aglomerację miejską i okoliczne wioski. Eksploatuje również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków i 69 km kanalizacji sanitarnej oraz świadczy usługi w zakresie udrażniania sieci kanalizacyjnych. Badanie wody i efekty oczyszczania ścieków kontroluje własne laboratorium, wykonując jednocześnie usługi na zewnątrz. Duży nacisk kładziony jest na sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.