Informacja zmianie ogłoszenia nr 2

Numer ogłoszenia: 33919 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30751 – 2015 data 05.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, fax. 81 8256809 w. 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: 9.1.3). Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj. I. Projektant branży sanitarnej (minimum 2 osoby). Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci wodociągowych i lub kanalizacyjnych, – zaprojektowanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych w zakresie budowy i lub przebudowy sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej i lub sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami),w tym co najmniej 1 dokumentacji o minimalnej długości odcinka 0,5 km, wykonanych w granicach administracyjnych miasta, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). II. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba). niejsza osoba winna posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). III. Projektant branży drogowej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży drogowej, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie robót drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). IV. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci i lub instalacji i lub urządzeń elektrycznych i lub elektroenergetycznych, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). V. Geodeta (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w wykonywaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. – uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. VI. Geolog (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w wykonywaniu badań geologicznych gruntów, sporządzaniu opinii geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, – kwalifikacje do wykonania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII. VII. Kosztorysant – (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) jako kosztorysant, w tym wykonał co najmniej dwa kosztorysy robót budowlanych z zakresu obiektów liniowych z zakresu gospodarki ściekowej – kanalizacji sanitarnej, o wartości robót budowlanych min. K1 – 400 000,00 PLN, K2 – 60 000,00 PLN, K3 – 100 000,00 PLN, K4 – 100 000,00 PLN, K5 – 70 000,00 PLN; Zamawiający dopuszcza, aby funkcje Projektant branży sanitarnej, Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, Projektant branży drogowej, Geodeta, Geolog były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia. Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie 9.1.3). Wykonawca musi załączyć dokumenty potwierdzające: – zakres uprawnień projektanta branży sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej oraz elektrycznej – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o nadaniu uprawnień lub dokument równoważny, – uprawnienia zawodowe wymagane dla geodety – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień lub dokument równoważny, – kwalifikacje wymagane dla geologa – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia kwalifikacji lub dokument równoważny, – wymagane doświadczenie kosztorysanta – wykaz prac kosztorysowych z załączonymi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że kosztorysy te zostały wykonane należycie. UWAGA Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej..
  • W ogłoszeniu powinno być: 9.1.3). Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykazując się osobami (kadrą), które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia (wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami), tj. I. Projektant branży sanitarnej (minimum 2 osoby). Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci wodociągowych i lub kanalizacyjnych, – zaprojektowanie co najmniej 3 dokumentacji projektowych w zakresie budowy i lub przebudowy sieci wodociągowej i lub kanalizacyjnej i lub sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami),w tym co najmniej 1 dokumentacji o minimalnej długości odcinka 0,5 km, wykonanych w granicach administracyjnych miasta, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). II. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (minimum 1 osoba). niejsza osoba winna posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). III. Projektant branży drogowej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu w branży drogowej, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie robót drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). IV. Projektant branży elektrycznej (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba powinna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci i lub instalacji i lub urządzeń elektrycznych i lub elektroenergetycznych, – posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63 poz. 394). V. Geodeta (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w wykonywaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. – uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. VI. Geolog (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w wykonywaniu badań geologicznych gruntów, sporządzaniu opinii geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, – kwalifikacje do wykonania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII. VII. Kosztorysant – (minimum 1 osoba) Niniejsza osoba winna posiadać – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) jako kosztorysant, w tym wykonał co najmniej dwa kosztorysy robót budowlanych z zakresu obiektów liniowych z zakresu gospodarki ściekowej – kanalizacji sanitarnej, o wartości robót budowlanych min. K1 – 400 000,00 PLN, K2 – 60 000,00 PLN, K3 – 100 000,00 PLN, K4 – 100 000,00 PLN, K5 – 70 000,00 PLN; Zamawiający dopuszcza, aby funkcje Projektant branży sanitarnej, Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, Projektant branży drogowej, Geodeta, Geolog były łączone, tj. wykonywane przez jedną osobę, jeżeli pozwalają na to uprawnienia. Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. UWAGA Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej..