Informacje o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 33259 – 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30751 – 2015 data 05.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, fax. 81 8256809 w. 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali odpowiednio dla części: – K1 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 4000 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K2 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K3 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K4 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K5 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków..
  • W ogłoszeniu powinno być: Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali odpowiednio dla części: – K1 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 4000 m w granicach administracyjnych miasta lub w aglomeracji miejskiej oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K2 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta lub w aglomeracji miejskiej oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K3 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta lub w aglomeracji miejskiej oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K4 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta lub w aglomeracji miejskiej oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków, – K5 – co najmniej 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości min. 800 m w granicach administracyjnych miasta lub w aglomeracji miejskiej oraz 1 opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej ciśnieniowej z przepompownią ścieków..