Inwestycje w 2013 roku

W roku 2013 w KPWiK zrealizowane zostały następujące inwestycje:

  1. Rozpoczęto przygotowania organizacyjne do realizacji  zadania pn. Modernizacja Komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku. W tym celu opracowany został wniosek do Ministerstwa Środowiska o dofinansowanie z FS tej inwestycji oraz opracowano wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki na ten sam cel. Zakres prac do wykonania w ramach tego zadania obejmuje: modernizację gospodarki osadowej, wymianę wyeksploatowanych urządzeń na ciągu ściekowym, ogrodzenie terenu lagun/OKF, wykonanie monitoringu terenu oczyszczalni i lagun, a także modernizację wszystkich stacji wodociągowych i ujęć wody oraz wykonanie monitoringu wizyjnego ujęć wody. Wybudowana zostanie również kanalizacja sanitarna w ul. Nowej. Ponadto zrefinansowane zostaną inwestycje wykonane w latach ubiegłych: łącznik sieci wodociągowej od ul. Nowej do ul. Faustyny i od Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej, a także kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków. Nasze starania zakończyły się sukcesem. Środki zostały KPWiK przyznana i w latach 2014 – 2015 będziemy te inwestycje realizować. Wartość tego zadania to ok. 50 mln. zł.
  2. Wybudowano ogrodzenie terenu lagun/OKF – wartość inwestycji ok. 90 tys. zł. Zadanie to jest elementem większego wniosku, a poniesione przez KPWiK nakłady będą podlegały zrefinansowaniu.
  3. Wybudowano na S.W. Głęboka instalację do dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu eliminując konieczność stosowania bardzo niebezpiecznego czynnika jakim jest chlor gazowy. Wartość tej inwestycji to 35 tys. zł. Również to zadanie jest częścią wniosku z poz. 1 i poniesione nakłady będą podlegały refinansowaniu.
  4. Zaprojektowano i wykonano monitoring terenu i system bezpieczeństwa ujęć wody dla wszystkich stacji wodociągowych. Wartość prac to ok. 230 tys. zł. Również to zadanie jest częścią wniosku z poz. 1 i poniesione nakłady będą refinansowane.
  5. Przebudowana została linia SN 15 kv na stacji wodociągowej Głęboka i wybudowana plac na składowanie materiałów sypkich. Wartość prac ok. 16 tys. zł
  6. Opracowany został wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego  „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego „. Aktualnie wniosek jest analizowany w NFOŚiGW.

Kraśnik styczeń 2014 rok