Laboratorium i Ochrona Środowiska

INFORMACJE OGÓLNE

 

Kierownik Działu – mgr Ilona Przywara

 

   Do głównych zadań Laboratorium Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. należy kontrola jakości wody produkowanej i dostarczanej do odbiorców oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

   Laboratorium także wykonuje badania fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych oraz prowadzi kontrolę jakości nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewczej wozami asenizacyjnymi. Wyniki wykonywanych przez laboratorium badań ścieków i osadów umożliwiają wyznaczenie optymalnych parametrów technologicznych urządzeń, efektów oczyszczania ścieków oraz jakości przetwarzanego osadu ściekowego i stanowią podstawę do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

   Laboratorium prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i radiologicznych, zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody do badań zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, kreślony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. Równocześnie prowadzi monitoring wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych ściekach zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

   Systematyczne wdrażanie wytycznych spełniających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu oraz doskonalenie metod badawczych, a także regularny udział w badaniach międzylaboratoryjnych zaowocowało uzyskaniem decyzji PPIS w Kraśniku zatwierdzającej system jakości badań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

   Laboratorium obejmuje pracownię mikrobiologiczną wody i pracownię fizykochemiczną wody, ścieków i osadów ściekowych.

 

BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE

Laboratorium KPWiK Sp. z o.o. współpracuje w zakresie badań międzylaboratoryjnych z:

  • Gdańską Fundacją Wody, Gdańsk, ul Rycerska 9.
  • Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • LGC Standards Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 1 /Dziekanów Leśny / 05-092 Łomianki / Polska.
  • Politechniką Krakowską – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej.

 

USŁUGI

   Nasza oferta skierowana jest do gmin, małych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych w zakresie:

  • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody objętych monitoringiem kontrolnym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wymaganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
  • badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody wymaganych przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • badań fizyko-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
  • badań fizyko-chemicznych ścieków obejmujące podstawowe parametry dla ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wynikające z Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.Zapewniamy Państwa, że wyniki badań uzyskiwane w naszym Laboratorium są rzetelne, obiektywne, wiarygodne oraz objęte  nadzorem systemu jakości.

PLIKI DO POBRANIA:

GALERIA ZDJĘĆ: