Mega projekt

MEGA PROJEKT W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ DLA MIASTA I AGLOMERACJI KRAŚNIK

W dniu 23 stycznia 2014r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie odbyło się spotkanie na którym prezesi WFOŚiGW  Wojciech Piekarczyk i Jerzy Kuliński dokonali uroczystego wręczenia prezesowi Zarządu KPWiK sp. z o.o. Tadeuszowi Fijałce potwierdzenia Ministerstwa Środowiska (Instytucji Pośredniczącej) w sprawie przyznania dofinansowania na kwotę około 32 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”. W ramach realizacji tego projektu, którego całkowita wartość wynosi około 50 mln zł wykonane zostaną:  przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa sieci wodociągowej, modernizacja ujęć i stacji wodociągowych.

Zrealizowanie powyższych zadań pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest wyposażenie Aglomeracji Kraśnik w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami prawa unijnego i krajowego.

23 stycznia odbyło się również spotkanie przedstawicieli Spółki: Waldemara Suchanka- MAO (Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu), Michała Adamiaka –  Z-ca MAO oraz  Krzysztofa Głaszcza – kierownik JRP (Jednostki Realizującej Projekt) z koordynatorem projektu  z ramienia Instytucji Wdrażającej panią Agnieszką Jonasz. Zespół pracował nad załącznikami do umowy, której podpisanie poprzedzone będzie negocjacjami. Zawarcie umowy pomiędzy Ministerstwem Środowiska reprezentowanym przez WFOŚiGW w Lublinie a Beneficjentem – KPWiK Sp. z o.o. nastąpi w pierwszej połowie lutego 2014r.

megaproj

Od lewej: Prezes Zarządu WFOŚiGW Wojciech Piekarczyk, Prezes Zarządu KPWiK Sp. z o.o. Tadeusz Fijałka, Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW Jerzy Kuliński.