Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraśniku rozpoczęta

ZDJ

Ruszyła, kosztująca ok. 38 mln zł modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraśniku. W dniu 17.10.2014 r. plac budowy przejęła firma Instal Kraków S.A. – Generalny Wykonawca tej inwastycji, wybrany przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 3 listopada 2014 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie prac na obiekcie, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele generalnego Wykonawcy oraz Podwykonawców, Zarząd i Rada Nadzorcza KPWiK Sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kraśnik Mirosław Włodarczyk oraz zaproszeni goście i pracownicy Spółki.

Aby Spółka zdążyła rozliczyć środki unijne, które otrzymała na to zadanie, inwestycja musi być zakończona do końca listopada 2015 roku. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie spełniała parametry oczyszczania ścieków obowiązujące dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, co pozwoli uniknąć kar za nieprzestrzeganie unijnych norm środowiskowych.

Modernizacja oczyszczalni jest najważniejszym elementem projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS. 01.01.00-00-044/13-00” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, którego całkowity koszt realizacji wynosi 61 570 320,92 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 31 791 011,28 PLN. Pozostała część pochodzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z wieloletnim okresem kredytowania oraz ze środków własnych KPWiK Sp. z o.o. Poza modernizacją oczyszczalni na projekt składają się również zrealizowane w latach poprzednich inwestycje takie jak ogrodzenie terenu lagun, monitoring stacji wodociągowych, zmiana systemu chlorowania na ujęciu przy ul. Głębokiej, modernizacja stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania oraz
w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury, budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Urzędowskiej i ul. Nadstawnej na odcinku od ul. Długiej do oczyszczalni ścieków w Kraśniku, wykonanie łączników sieci wodociągowej od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej czy budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie 7ul. Nowej w Kraśniku.