Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

Ogłoszenie nr 504162-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 43007364100000, ul. ul. Graniczna , 23210   Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 256 809, e-mail ds@kpwik.krasnik.pl, faks 81 8256809 w. 32.
Adres strony internetowej (URL): http://www.kpwik.krasnik.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://kpwik.krasnik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak, oferty należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik
Numer referencyjny: 1/ZP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”, w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie map, uzgodnień wymaganych przepisami, uzyskanie pozwolenia na budowę – 1kpl., 2) modernizacja kanałów sanitarnych z rur kamionkowych DN150 – ok. 39,3 mb, 3) modernizacja kanałów sanitarnych z rur kamionkowych DN200 – ok. 388 mb, 4) modernizacja kanałów z rur kamionkowych DN250 – ok. 26,9 mb, 5) modernizacja kanałów sanitarnych z rur kamionkowych DN300 – ok. 81,4 mb, 6) modernizacja kanałów sanitarnych z rur betonowych DN200 – ok. 16,8mb, 7) modernizacja kanałów sanitarnych z rur PE DN200 – ok. 24,3mb, 8) modernizacja zwieńczeń studni kanalizacyjnych, wymiana kominów/pokryw, likwidacja wysokich kominów, uszczelnienie studni, uzupełnienie ubytków kinety – studnie kanalizacji sanitarnej DN1200 – 15szt., 9) modernizacja studni kanalizacyjnych, uszczelnienie studni, modernizacja i uzupełnienie ubytków kinety – studnie kanalizacji sanitarnej DN1200 – 17szt., 10) modernizacja studni kanalizacyjnych, uszczelnienie studni, modernizacja i uzupełnienie ubytków kinety – studnie kanalizacji sanitarnej DN1000 – 2szt., 11) modernizacja studni kanalizacji sanitarnej DN1200 – montaż nowych elementów z kręgów żelbetowych, H=3-4m – 3szt., 12) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, 13) opracowanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentów odbiorowych – 1kpl., 14) wykonanie robót towarzyszących, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz IDW III – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zestawienie odcinków kanalizacji i studni kanalizacyjnych do modernizacji: 1) odcinek nr 1 – ul. Mickiewicza – ul. Krasińskiego – ul. Słowackiego (skrzyżowanie) – kanały wykonane z kamionki o łącznej długości ok. 31,2 mb oraz 3 studnie betonowe, 2) odcinek nr 2 – ul. Matejki 2 – kanały wykonane z kamionki o łącznej długości ok. 33,8 mb oraz 3 studnie betonowe, 3) odcinek nr 3 – ul. Sikorskiego 22 – kanał wykonany z betonu o długości ok. 16,8 mb oraz 1 studnia betonowa i 1 studnia z cegły, 4) odcinek nr 4 – Al. Niepodległości 9 (rondo) – kanały wykonane z kamionki o łącznej długości ok. 71,1 mb oraz 3 studnie betonowe, 5) odcinek nr 5 – ul. Gmeinera (Wioska SOS) – kanały wykonane z kamionki o łącznej długości ok. 55,4 mb oraz 3 studnie betonowe, 6) odcinek nr 6 – ul. Metalowców 8 / Grunwaldzka – kanał wykonany z kamionki o długości ok. 41,8 mb oraz 1 studnia betonowa, 7) odcinek nr 7 – ul. Wyszyńskiego 6 – kanał wykonany z kamionki o długości ok. 26,9 mb oraz 3 studnie betonowe, 8) odcinek nr 8 – ul. Piastowska 34 – 40 – kanały wykonane z kamionki o łącznej długości ok. 51 mb oraz 3 studnie betonowe (beton murowany), 9) odcinek nr 9 – ul. Klonowa 13 – 17 / MOSIR – kanały wykonane z kamionki o łącznej długości ok. 112,3 mb oraz 3 studnie betonowe, 10) odcinek nr 10 – ul. Sądowa 8 – kanał wykonany z kamionki o długości ok. 30,7 mb oraz 4 studnie betonowe, 11) odcinek nr 11 – ul. Lubelska 53 – 55 – kanał wykonany z kamionki o długości ok. 39,5 mb oraz 2 studnie z cegły, 12) odcinek nr 12 – Al. Niepodległości 44 – kanał wykonany z kamionki o długości ok. 41,9 mb oraz 2 studnie betonowe, 13) odcinek nr 13 – ul. Urzędowska 34 (USC) – kanały wykonane z PE o łącznej długości ok. 24,3 mb oraz 5 studni betonowych.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71000000-8
45230000-8
71300000-1
45231000-5
45231300-8
71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  11 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
11

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia posiadali minimalny roczny obrót w wysokości 500 000,00 złotych brutto. 2. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 500 000,00 złotych brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1) jednej roboty, której przedmiotem były roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym o średnicy min. 200 mm prowadzone metodą bezwykopową za pomocą długiego rękawa lub krakingu oraz 2) jednej roboty, której przedmiotem były roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym o średnicy min. 200 mm prowadzone metodą wykopową oraz 3) jednej roboty, której przedmiotem były roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego polegające na wykonaniu lub odtworzeniu nawierzchni betonowych zaprawami polimerocementowymi. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą: a) co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz b) doświadczenie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi – co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie budowy i/lub przebudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i/lub sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i/lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami) oraz c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). 2) osobą, która pełnić będzie funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą: a) co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania, przy projektowaniu sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz b) doświadczenie obejmujące zaprojektowanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej w zakresie budowy i/lub przebudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i/lub sieci wodociągowej z odgałęzieniami (przyłączami) i/lub kanalizacyjnej z odgałęzieniami (przyłączami) oraz c) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy oraz o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, 2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 500 000,00 złotych brutto. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 5) dokumenty np. zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

13.2.1. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ (www.kpwik.krasnik.pl), informacji o których mowa w art. 86 ust 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
Okres gwarancji 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poza przypadkami określonymi w art. 144 Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w następującym zakresie: 1. W zakresie terminu realizacji Umowy: A: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wstrzymania prac spowodowanego odsłonięciem w obrębie prowadzonych Robót zabytkowych nawarstwień kulturowych, obiektów archeologicznych, reliktów zabudowy lub zabytków ruchomych – o czas wstrzymania prac z w/w powodów; uprawnienie powyższe przysługuje Wykonawcy tylko wówczas, jeżeli wypełni on wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm. ) oraz z umowy; B: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie wykonywania robót budowlanych opadów atmosferycznych (deszcz, grad lub śnieg) trwających nieprzerwanie przez okres min. 14 dni, które uniemożliwiają prowadzenie robót – o czas trwania tych opadów udokumentowany danymi pogodowymi ze stacji meteorologicznej dla obszaru prowadzenia robót, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wydłużenie terminu realizacji Umowy na tej podstawie; niniejsze uprawnienie przysługuje Wykonawcy wyłącznie w trakcie prowadzenia robót budowlanych, nie przysługuje w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień, wykonywania dokumentacji powykonawczej, itp.; C: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie wykonywania robót budowlanych spadków temperatury otoczenia trwających nieprzerwanie przez okres min. 14 dni albo zalegania pokrywy śniegowej o grubości przekraczającej 3 cm przez okres min. 14 dni, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie z technologią – o czas trwania tych spadków temperatur udokumentowany danymi pogodowymi ze stacji meteorologicznej dla obszaru prowadzenia robót, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wydłużenie terminu realizacji Umowy na tej podstawie; niniejsze uprawnienie przysługuje Wykonawcy wyłącznie w trakcie prowadzenia robót budowlanych, nie przysługuje w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji, uzgodnień, wykonywani dokumentacji powykonawczej, itp.; D: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub innych działań Zamawiającego powodujących opóźnienie robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały wpływ na dotrzymanie terminu realizacji Umowy – o czas uzgodniony przez Strony Umowy; E: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – o czas uzgodniony przez Strony Umowy; F: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas uzgodniony przez Strony Umowy; G: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o czas trwania tych opóźnień; H: na pisemny wniosek Wykonawcy jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o czas wstrzymania robót, przy czym nie dopuszczenie do wykonywania robót jest rozumiane jako ich wstrzymanie; I: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron Umowy, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia – o czas uzgodniony przez Strony Umowy. 2. W zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy: A: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – zmiany te zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; B: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – zmiany te zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; C: na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Wraz z wnioskiem o zmianę Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany Umowy. 4. W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pytania i odpowiedzi:

 Odpowiedzi na pytania oferentów

Informacja z otwarcia ofert:

 Informacja z otwarcia ofert.