Oczyszczalnia ścieków

Kierownik Wydziału – mgr inż. Piotr Górski, I piętro pok. 104, tel 81 825 68 09 wew. 203

 

   Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Kraśnika znajduje się w północnej części miasta w dzielnicy fabrycznej nad rzeką Wyżlicą poniżej osiedla domków jednorodzinnych . Oczyszczalnia została zmodernizowana i rozbudowana w latach 1979 – 1992 oraz zmodernizowana w latach 1994 – 2002 ciąg biologiczny i 2014 – 2015 gospodarka osadowa .

   Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Kraśniku jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z pogłębionym usuwaniem biogenów o przepustowości maksymalnej 12500 m3/d i równoważnej liczbie mieszkańców 86400 RLM.

   Linia oczyszczania mechanicznego obejmuje kraty, piaskowniki oraz osadniki wstępne. W oczyszczaniu biologicznym zastosowano reaktory biologiczne, w których prowadzone są procesy usuwania związków organicznych oraz biogennych (azotu i fosforu). Technologia biologicznego oczyszczania ścieków oparta jest na trójfazowym reaktorze do zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu z wydzieloną strefą defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji (z recyrkulacją zewnętrzną do strefy defosfatacji i wewnętrzną do strefy denitryfikacji) pracujący w systemie 3-fazowego procesu Bardenpho. Dodatkowo z nitką ściekową związana jest instalacja dozowania koagulantu do chemicznego strącania nadmiernego fosforu, obejmująca dwa zbiorniki magazynowe każdy po 70 m3 (obj. czynna) z dwoma pompami dozującymi i instalacją doprowadzoną do koryta odprowadzającego ścieki z osadnika wstępnego oraz do koryta odpływowego po reaktorach biologicznych. Oczyszczanie biologiczne kończy sedymentacja osadów w osadnikach wtórnych.

   Powstały osad surowy z osadnika wstępnego oraz osad nadmierny z osadnika wtórnego po zagęszczeniu kierowany jest do Wydzielonej Zamkniętej Komory Fermentacyjnej. Przeróbka osadów w WZKF oparta jest na procesie fermentacji mezofilowej z ujmowaniem biogazu i wykorzystaniem go do celów energetycznych i technologicznych. Biogaz odsiarczany jest metodą suchą granulatem Sulfax 210, a następnie tłoczony jest do zbiornika biogazu, ze zbiornika pobierany jest do kotłowni, w której jest spalany, a wytworzona energia cieplna wykorzystana jest do celów technologicznych i socjalnych. Biogaz wykorzystywany jest również do procesu suszenia osadów w suszarni osadów .

   Nadwyżka biogazu może być spalana w pochodni biogazu .

   Przefermentowany osad poddaje się grawitacyjnemu zagęszczeniu w zagęszczaczu radialnym i czasowemu retencjonowaniu zagęszczonego osadu w zbiorniku retencyjnym osadu zagęszczonego. Osad ze zbiornika retencyjnego kierowany jest na prasę taśmową i poddany mechanicznemu odwodnieniu. Następnie osad odwodniony trafia do suszenia w suszarni osadów i w formie wysuszonego osadu przekazywany jest specjalistycznym firmom do utylizacji. Osad odwodniony mechanicznie na prasie taśmowej może zostać poddany procesowi higienizacji wapnem, a następnie przekazany w celu zagospodarowania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia (rekultywacja terenów) lub w celu rolniczego wykorzystania.

   Infrastruktura instalacji oczyszczalni ścieków obejmuje dwa ciągi technologiczne ( dwie kraty , dwu komorowy piaskownik , dwu komorowy osadnik wstępny , dwu komorowy reaktor biologiczny oraz dwa osadnik wtórne ) Od kilku lat dopływ ścieków komunalnych do oczyszczalni oscyluje średnio wokół wartości 4500m3/d tj. równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 49891 , w związku z czym proces oczyszczania ścieków realizowany jest na jednym ciągu technologicznym. Obiekty i urządzenia drugiego ciągu utrzymywane są w stałej sprawności technicznej i gotowości do włączenia na wypadek awarii urządzeń aktualnie eksploatowanych. Oczyszczalnia Ścieków posiada własny punkt zlewny umożliwiający odbiór ścieków z zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie miasta Kraśnika i sąsiednich gmin .

Wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych ściekach nie mogą przekroczyć poniższych najwyższych dopuszczalnych wartości ustalonych dla oczyszczalni ścieków o RLM od 15000 do 99000

BZT5 – 15,0mgO2\l

ChZTCr – 125,0 mgO2\l

zawiesiny ogólne -35mg\l

azot ogólny – 15,0 mgNl

fosfor ogólny – 2,0mgP\l

Wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych ściekach w roku 2017 wynosiły

BZT5 – 4,03mgO2\l

ChZTCr – 26,04 mgO2\l

zawiesiny ogólne – 5,33 mg\l

azot ogólny – 10,67 mgNl

fosfor ogólny – 0,57 mgP\l

   Ścieki do oczyszczali doprowadzane są ogólnie kanalizacją ogólno spławną – grawitacyjną i poprzez dwie pompownie wraz z rurami tłocznymi .

 

Oczyszczalnia ścieków – schemat technologiczny