Odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 

Pyt. 1. Prosimy o informację, czy istniejący odcinek wodociągu f 100 pomiędzy Komorą Ki1 a włączeniem nowoprojektowanego odcinka z rur żeliwnych f 100 podlega demontażowi? Jeżeli tak, to w jaki sposób (zamulenie, całkowite usunięcie z gruntu).

           Odp. Istniejący odcinek wodociągu f 100 pomiędzy Komorą K1 a włączeniem nowoprojektowanego odcinka z rur żeliwnych f 100 należy pozostawić w gruncie bez demontowania, zakorkować obustronnie korkiem betonowym.

 

Pyt. 2. Na załączonych profilach są opisywane rury żeliwne kielichowe oraz kołnierzowe, natomiast według SIWZ i Projektu budowlano-wykonawczego należy stosować tylko rury kielichowe. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju rur, jakie należy stosować.

             Odp. Materiały przewidziane do wykonania przedmiotowej inwestycji ujęte są w projekcie budowlano-wykonawczym i należy przestrzegać zaleceń materiałowych ujętych przez projektanta (tam gdzie projekt przewiduje zastosowanie rur kołnierzowych należy je wykonać – zachowując standardy materiałowe jak dla rur kielichowych).

 

Pyt. 3. Prosimy o informację, czy w istniejących komorach Ki1 i Ki2 wymianie podlegają jedynie zasuwy, czy też pozostałe elementy (kolana, trójniki, przejścia szczelne itp.).

            Odp. W istniejących komorach K1, K2 należy wymienić całość armatury zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

 

Pyt. 4. Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod określeniem „Modernizacja dwóch komór zasuw przy ul. Nowej – Al. Tysiąclecia i ul. Faustyny – Al. Tysiąclecia”. Czy to ma być tylko wymiana armatury, czy też dodatkowo wykonanie prac budowlanych (np. wymiana pokryw, włazów, stopni złazowych, renowacja ścian wewnętrznych komory itp.).

            Odp. W komorach tych należy w całości wymienić armaturę wodociągową zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz o ile jest to konieczne dla wymiany powyższej armatury dokonać roboty budowlane w niezbędnym zakresie. Np. w projekcie „Łączniki w drodze powiatowej” w części 2p.pdf na stronie 9 punkt 3.9.3 opisano: „do wymiany projektowanej armatury należy zdemontować częściowo płyty stropowe, następnie ułożyć je na nowo i wykonać warstwy izolacji cieplnej i przeciwwodnej na całości stropu komory” (po wykonaniu powyższych prac komory przywrócić do stanu pierwotnego).