„Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod-kan” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

     Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod-kan jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez P.P.H.U. s.c. ”STAN-LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce z ceną netto: 16 900,00 zł., ceną brutto: 20 787,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia.

     Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego     w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ico_pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.