OFERTA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ROLNICTWIE

OFERTA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby fizyczne lub prawne władające nieruchomością gruntową (posiadające prawo własności lub władające na podstawie np. umowy dzierżawy), które są zainteresowane bezpłatnym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych do nawożenia gleby.

Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium wykazały, iż osad pochodzący z naszej oczyszczalni spełnia wymagania stawiane komunalnym osadom ściekowym  przeznaczonym do stosowania w rolnictwie, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257) i mogą być wykorzystywane w rolnictwie.

Gdzie można stosować  komunalne osady ściekowe:

1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to  uprawy przeznaczane do produkcji pasz,
2) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3) do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4) do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5) przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

          Nasz osad badany jest pod względem:

 1. zawartości metali ciężkich
 2. bezpieczeństwa sanitarnego w tym na obecność pasożytów
 3. zawartości substancji pokarmowych dla roślin – azot, fosfor, wapń, magnez.

 Korzyści z zastosowania osadów ściekowych

 Zmniejszenie dawek nawozów mineralnych (osad ściekowy jest nawozem organicznym),

 1. Poprawa struktury gleby: porowatość, przepuszczalność,
 2. Poprawa zdolności do zatrzymywania wody,
 3. Wzbogacenie humusowej struktury gleby o składniki biomasy i substancje pokarmowe:

Azot, fosfor, wapń, magnez.

 1. Odkwaszenie gleby (poprawienie odczynu pH ).

Tabela przedstawiająca aktualne wyniki badań komunalnego osadu ściekowego pochodzącego z oczyszczalni KPWiK w Kraśniku.

Badany parametr j.m. wynik

Dopuszczalne zakresy wartości1)

Ocena wyniku
Azot ogólny % 3,0
Chrom mg/kg 19 500 Zgodny
Cynk mg/kg 550 2500 Zgodny
Fosfor Ogólny % >1,0
Kadm mg/kg 0,55 20 Zgodny
Magnez % 0,39
Miedź mg/kg 89 1000 Zgodny
Nikiel mg/kg 13 300 Zgodny
Ołów mg/kg 12 750 Zgodny
pH >12,0
Rtęć mg/kg 0,42 16 Zgodny
Sucha masa % 29,7
wapń % >15

Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych między innymi :

1) na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
2) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
3) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
4) na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Warunki odbioru:

 Wyrażenie zgody (pisemne oświadczenie) na zastosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kraśniku ul. Graniczna 3A z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz numerów działek i powierzchni do nawiezienia wraz z dołączeniem wypisów z ewidencji rejestru gruntów i mapek geodezyjnych.

 • Podpisanie umowy określającej szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy.
 • Powierzchnia pojedynczej działki ewidencyjnej musi być większa niż 1 ha (preferujemy działki ewidencyjne o jak największej powierzchni).
 • Otrzymany osad powinno się niezwłocznierozprowadzić po powierzchni gruntu, np. za pomocą rozrzutnika, i zmieszać z glebą.
 • Dawka osadu ustalana jest na konkretne pole i pod konkretną uprawę po przeprowadzeniu badań gleby przez akredytowane laboratorium. Odbiorca osadu nie ponosi żadnych kosztów związanych z badaniem gruntów, osadów, czy też z ustaleniem dawki osadu.
 • KPWiK Sp. z o.o. zapewnia załadunek i dowóz na miejsce.

 Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Spółki lub tel. 818256809 wew. 204, 601