Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

     Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Wybór Wykonawcy do odbioru, transportu i zagospodarowania odwodnionego mechanicznie osadu i osadu wysuszonego o kodzie 19 08 05, wytworzonego w oczyszczalni ścieków w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

   Oferty należy składać do dnia 15 marca 2016 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu są:

 

  1. Pan Robert Adamczyk – tel. 81  825 68 09 w. 203

 

  1. Pani Ilona Przywara – tel. 81 825 68 09 w. 601

 

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu;

ico_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

ico_txt Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

ico_txt Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta;

ico_pdf Załącznik nr 3 – Wzór umowy.