Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kraśniku ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest: cena- 70% i jakość -30%.

            Oferty należy składać do dnia 01.04.2016r. do godz. 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku, sekretariat II piętro, pokój nr 206, lub przesłać za pomocą operatora pocztowego w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII SIWZ.

Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: ag@kpwik.krasnik.pl

 

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu

ico_txt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ico_xls Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

ico_txt Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy

ico_txt Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

ico_txt Załącznik nr 4 – Wzór umowy