Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup korelatora dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od dostawców wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 10.09.2012 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:
1) w sprawach merytorycznych:
      – Piotr Puzoń – tel. 81 825 20 56 w. 433, kom. 605 211 623,
 2) w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:
      –  Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502.