Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a
23-210 Kraśnik

Data publikacji:  2015-02-27 10:49
Informuje, iż przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” został unieważniony na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawa PZP).
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena łączna netto (w zł) Cena łączna brutto (w zł)
1. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.. ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

 

271 200,00 zł

 

333 576,00 zł

 
Przedmiotowa oferta w rozbiciu na części zamówienia:

Część Zamówienia Oferowana cena netto (w zł) Kwota VAT Oferowana cena brutto (w zł) Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Data٭ Liczba dni٭٭
K1 124 300,00 28 589,00 152 889,00 31.10.2015 61
K2 32 000,00 7 360,00 39 360,00 30.09.2015 30
K3 42 800,00 9 844,00 52 644,00 31.10.2015 61
K4 39 800,00 9 154,00 48 954,00 19.10.2015 49
K5 32 300,00 7 429,00 39 729,00 12.10.2015 42

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP oraz art. 90 ust. 3 Ustawy PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została odrzucona oferta wykonawcyBiuro Projektów Budownictwa Komunalnego  Sp. z o.o.,  ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin.
Uzasadnienie faktyczne:

 

W doktrynie i orzecznictwie  uważa się, że konstrukcja przepisów zawartych w art. 90 ustawy PZP pozwala na postawienie tezy, iż zwrócenie się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień należy rozumieć jako przyjęcie domniemania, że cena oferty jest rażąco niska. Ciężar wykazania, iż tak nie jest, spoczywa na wezwanym do złożenia wyjaśnień Wykonawcy, co obecnie wynika wprost z przepisu art. 90 ust. 2. Wykonawca (…) powinien wykazać, że możliwe i realne jest rzetelne wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę (KIO 1701/09, niepubl.), powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność zaoferowanej ceny (KIO 1443/08, Legali) oraz udowodnić, ze jego cena jest wiarygodna, tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności, wykonawca nie będzie ponosił strat (KIO 1746/09, Legalis).
W ocenie Zamawiającego Wykonawca, który został wezwany do złożenia wyjaśnień, powinien dążyć do przekonania Zamawiającego, że jego wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny nie są uzasadnione.
Wyjaśnienie Wykonawcy, iż przy wycenie przedmiotu zamówienia wziął pod uwagę „informacje zawarte w SIWZ oraz analizę cen poprzednich przetargów na zbliżone tematycznie projekty” zamawiający uznał za zbyt lakoniczne, gdyż zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 267/13) za czynniki wpływające na wysokość ceny nie można uznać dostosowania wyceny nie do kosztów usługi tylko do kryteriów oceny ofert. Wykonawca powinien wykazać i opisać obiektywne czynniki mające wpływ na wysokość zaoferowanej ceny; wyjaśnienia powinny być jak najbardziej szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę, tak aby nie pozostawiały wątpliwości  co do prawidłowego jej wyliczenia, a jednocześnie nie mogą opierać się na samych oświadczeniach wykonawcy (IV Ca 1299/09, niepubl.).
Także wskazanie na fakt zwiększonej liczby oferentów startujących z całej Polski do przetargów w Lublinie i podających stosunkowo niskie kwoty, zdaniem Zamawiającego nie może być uznany za wykazanie, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Na przykładzie choćby przedmiotowego postępowania Zamawiający nie dostrzegł nadmiernego zainteresowania projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej. Tym samym argument zwiększonego zainteresowania tego typu pracami należy uznać za chybiony. Ponadto za czynnik wpływający na wysokość ceny nie można uznać, zdaniem Zamawiającego chęci wygrania przetargu. Wyjaśnienia wykonawcy aby mogły zostać uwzględnione muszą mieć charakter konkretny, sprawdzalny, nadający się do weryfikacji, czy powołujący fakty powszechnie wiadome.
W ocenie zamawiającego wyjaśnienia przesłane przez Wykonawcę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego  Sp. z o.o., ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin nie spełniają wymogów ustawy PZP i tym samym nie mogą zostać uznane za wystarczające, gdyż nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
 Uzasadnienie prawne:

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 90 ust. 3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
Uzasadnienie faktyczne:

 

Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do wyboru oferty może dojść tylko wtedy, gdy Zamawiający otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegajacą odrzuceniu, czyli taką która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która została odrzucona z uwagi na fakt niewyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
Uzasadnienie prawne:

 

              Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Dziękujemy za udział w  postępowaniu.