OGŁOSZENIE nr 2 O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 10.07.2015 r.

Na podstawie pkt. III. 9. Ogłoszenia o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym z dnia 10.07.2015 r. na sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC 210LC-8 wraz z dodatkowym osprzętem w zw. z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) Organizator przetargu dokonał zmiany ogłoszenia polegającej na zmianie warunków przetargu w następujący sposób:

W pkt. V. 4. na str. 3 Ogłoszenia:

BYŁO:

4. „Oferent sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

Ÿ         oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjęcie bez zastrzeżeń warunków, które stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

Ÿ         parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia,

Ÿ         kopię dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego, (…)”

JEST:

4. „Oferent sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

Ÿ         oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjęcie bez zastrzeżeń warunków, które stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

Ÿ         parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia,

kopię dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego, jeżeli wadium zostało wniesione przelewem; w przypadku wpłaty wadium w kasie dokument nie jest wymagany(…)”

W pkt. VI na str. 4 Ogłoszenia:

BYŁO:

   1.  „Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) na konto Sprzedającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

2.   Oferent wnosi wadiumw pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik, Nr  92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z tytułem wpłaty „Wadium – sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU”.

3.   Za skuteczne wniesienie wadium Sprzedający uzna wadium, które  w oznaczonym terminie w dniu składania ofert ( 31.07.2015 r. o godz. 1100) znajduje się na rachunku Sprzedającego, zaś do oferty została załączona kopia dowodu wpłaty wadium.

4.   Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie będzie skutkował niedopuszczeniem składającego ofertę do przetargu.(…)

JEST:

   1.   „Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) na konto Sprzedającego lub w kasie KPWiK Sp. z o.o. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu jeżeli wadium zostało wniesione w tej formie; w przypadku wpłaty wadium w kasie dokument nie jest wymagany.

2.   Oferent wnosi wadiumw pieniądzu w następujący sposób:

a)  przelewem na rachunek bankowy:   Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik, Nr  92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z tytułem wpłaty „Wadium – sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU”

b)  gotówką w kasie w siedzibie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A, parter.

3.  Za skutecznie wniesienie wadium Sprzedający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert ( 31.07.2015 r. o godz. 1100) znajduje się na rachunku Sprzedającego lub w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4.  Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie będzie skutkował niedopuszczeniem składającego ofertę do przetargu. (…)”

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.