Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ogłasza drugi pisemny publiczny przetarg nieograniczony

na sprzedaż używanej koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC 210LC-8

wraz z dodatkowym osprzętem

 

I.                   Nazwa ogłaszającego:

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku,

23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A,

tel. (81) 825 62 53, (81) 825 61 36, fax. (81) 825 68 09 wew. 111,

NIP 715-020-02-47, REGON 430073641,

Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik Nr 92124024831111000033348379

www.kpwik.krasnik.pl    e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000206420, kapitał zakładowy: 20 983 000,00 zł.

II.                Tryb postępowania

   Przetarg publiczny pisemny nieograniczony.

III.             Opis przedmiotu sprzedaży:

   2.      Przedmiotem sprzedaży jest koparka hydrauliczna KOMATSU Typ PC 210LC-8 rok produkcji 2007 wraz z dodatkowym osprzętem.

   Stan licznika mtg: 3607

   Numer seryjny: KMTPC 180J55K51286

    silnika: diesel

    Moc silnika: 150 KM

    Napęd: gąsienice

   Pojemność łyżki: 1 m3

   Maksymalna wysokość kopania: 10 000 mm

   Maksymalna wysokość wysypu: 7 110 mm

   Maksymalna głębokość kopania: 6620 mm

   Stan techniczny: bardzo dobry, w pełni sprawna, serwisowana

   Dokumentacja: teczka z historią pracy maszyny, deklaracja zgodności przetłumaczona na język polski, podręcznik obsługi i konserwacji oraz katalog części

   Dodatkowy osprzęt: łyżka chwytakowa o pojemności 1 m3, system monitorowania KOMTRAX (pełne monitorowanie maszyny, kompleksowe zarządzanie flotą, kompletne dane o stanie maszyny), automatyczny układ klimatyzacji

2.      Sprzedający oceni i porówna oferty na podstawie zaoferowanej ceny netto.

3.      Koparka zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacane wadium.

4.    W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości przez więcej niż jednego Oferenta, Oferenci zostaną wezwani do złożenia w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie ofert dodatkowych. W takiej sytuacji ceną wywoławczą będzie najwyższa zaoferowana  w przetargu cena.

5.      Oferty cenowe, których wartość wynosi poniżej przedstawionej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

6.    Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży uzyskać można w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik.  Przedstawicielami Sprzedającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w dni robocze  w godz. 700 – 1500 są:

a.1 .      w sprawach merytorycznych:  Pan Robert Adamczyk – tel. 81 825 68 09 wew. 203,  kom. 603 851 109,  Pan Wiesław Korkosz – tel. 81 825 20 56 wew. 434, kom. 607 803 997

b)        w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego: Agnieszka Dziurda, Michał Bis – tel. 81 825 68 09 wew. 502.

7.    Oględzin koparki można dokonać w Kraśniku, przy ul. Granicznej 3A w dni robocze w godzinach 700 – 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Sprzedającego wskazanymi w pkt. 6a.

8.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9.   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.

10. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

11. Nabywca zobowiązuję się uiścić kwotę nabycia pomniejszoną o wpłacone uprzednio wadium  w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik,  Nr  92 1240 2483 1111 0000 3334 8379

12. Ogłaszający zastrzega sobie prawo własności koparki do chwili uznania środków na rachunku bankowym Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

13. Wszelkie koszty związane z odbiorem koparki pokrywa Nabywca. Odbioru dokonuje Nabywca własnym środkiem transportu z terenu oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o., Kraśnik, ul. Graniczna 3A w godzinach 700 – 1400. Nabywca dokona załadunku koparki własnym staraniem.

IV.    Cena wywoławcza:

   190 000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto). Cena zostanie powiększona o obowiązującą w dniu wystawienia faktury stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

V.       Forma i tryb złożenia oferty:

   1.      Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

2.      Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane oraz podpisane przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

3.      Osoba lub osoby podpisujące ofertę muszą mieć umocowanie do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

4.      Oferent sporządza ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Do oferty należy dołączyć:

Ÿ         oświadczenie o zapoznaniu się Oferenta z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjęcie bez zastrzeżeń warunków, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia, parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia, kopię dowodu wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego, jeżeli wadium zostało wniesione przelewem; w przypadku wpłaty wadium w kasie dokument nie jest wymagany, W przypadku Oferentów nie będących osobami fizycznymi do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dołączonych do oferty dokumentów.

   Brak któregokolwiek z w/w. elementów będzie skutkował wezwaniem Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Organizatora przetargu terminie. Jeżeli w wyznaczonym terminie Oferent nie uzupełni dokumentów wskazanych w wezwaniu jego oferta zostanie odrzucona.

   Wzór załącznika nr 1, załącznika nr 2 oraz załącznika nr 3 do ogłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl oraz w siedzibie Zamawiającego, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik w pok. 212.

5.      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).

6.      Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany (poprawki) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7.      Oferta powinna być złożona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do Sprzedającego. Na kopercie należy podać firmę i adres Oferenta wraz z dopiskiem: „Oferta – zakup koparki hydraulicznej KOMATSU”.

8.      Oferent ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.      Oferty, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – zakup koparki hydraulicznej KOMATSU”, należy składać w siedzibie Sprzedającego, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, w sekretariacie            (II p.  pok. nr 206) w terminie do dnia 9.09.2015 r. do godz. 1100 lub przesłać pocztą w powyższym terminie; w przypadku wysłania oferty pocztą za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Sprzedającego.

10. Każda złożona lub przesłana oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

11. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

12. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9.09.2015 r. o godz. 1115 w siedzibie Sprzedającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sali konferencyjnej (I p.).

13. Otwarcie ofert jest jawne, podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny oferty.

14. W toku badania ofert komisja sprawdza oferty pod kątem spełnienia warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

15. Komisja dokonuje wyboru oferty spośród ofert nie odrzuconych.

16. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

17. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty Organizator przetargu zawiadomi wszystkich Uczestników, którzy złożyli oferty, o jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, pisemnie, na adres wskazany w ofercie.

VI.       Wadium:

1.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł.  (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100) na konto Sprzedającego lub w kasie KPWiK Sp. z o.o. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu jeżeli wadium zostało wniesione w tej formie; w przypadku wpłaty wadium w kasie dokument nie jest wymagany.

2.    Oferent wnosi wadiumw pieniądzu w następujący sposób:

a)      przelewem na rachunek bankowy:  Bank PEKAO S.A. III O/Kraśnik, Nr  92 1240 2483 1111 0000 3334 8379  z tytułem wpłaty „Wadium – sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU”.

b)        gotówką w kasie w siedzibie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A, parter.

3.    Za skuteczne wniesienie wadium Sprzedający uzna wadium, które w oznaczonym terminie  w dniu składania ofert ( 9.09.2015 r. o godz. 1100) znajduje się na rachunku Sprzedającego lub w kasie KPWiK Sp. z o.o.

4.      Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie będzie skutkował niedopuszczeniem składającego ofertę do przetargu.

5.      Wadium złożone przez Oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

6.      Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

7.       Sprzedający zatrzyma wadium w następujących przypadkach:

a)          jeżeli Nabywca uchyla się od zawarcia umowy,

b)          w przypadku niewykonania umowy z winy Nabywcy.