Ogłoszenie o przetargu „Dostawa flokulanta płynnego do zagęszczania osadów ściekowych nadmiernych na zagęszczarce BELLMER TDC-2”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy – brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania Oferentów.

 

HARMONOGRAM POBORU PRÓB:

  Harmonogram poboru prób.