Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „ Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp.j. Zakład Pracy Chronionej ul. Zabłocińska 10, 01-007 Warszawa, Oddział Radom ul. 1905 Roku 30 B, 26-600 Radom z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 44 646,45 zł, brutto 54 915,13 zł.

            Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden  z Wykonawców nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.
            Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.