Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku magazynu w KPWiK Sp. z o.o. na ul. Granicznej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJBUDEX Henryk Przybyła ul. Świętochowskiego 21, 20-467 Lublin z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 9 700,00 zł, brutto 11 931,00 zł.
Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden  z Wykonawców     nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.
Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.