Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku magazynu w KPWiK Sp. z o.o. na ul. Granicznej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 70 dni od daty podpisania umowy.
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 17.09.2012 r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:
1.       Pan Romuald Zaborowski – tel. 81  825 68 09  w. 113,     tel. kom. 601 774 319
2.       Pan Michał Bis – tel. 81 825 68 09  w. 502