Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadu przefermentowanego (po WKF) na prasie PETKUS DYPE-18-STN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Hawww.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi).

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Oferta oceniana będzie na podstawie kosztu netto odwodnienia 1 Mg osadu przefermentowanego w przeliczeniu na suchą masę.

Oferty należy składać do dnia 3.03.2016 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego). Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.03.2016 r. o godz. 1115 , Sala konferencyjna, I piętro. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

  1. Pan Robert Adamczyk – tel. 81  825 68 09 w. 203,
  2. Pani Ilona Przywara – tel. 81 825 68 09 w. 601.

 

ico_pdf Harmonogram prób technicznych zdolności odwadniania osadu przefermentowanego z użyciem flokulanta

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu

ico_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ico_txt Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ico_txt Załącznik nr 2 – oświadczenie

ico_pdf Załącznik nr 3 – Wzór umowy

ico_pdf Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych