Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

  1. W części 1 – ofertę Dostawcy APATOR POWOGAZ S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań z ceną netto 57 185,20 zł., brutto: 70 337,80 zł.
  2. W części 2 – ofertę Dostawcy APATOR POWOGAZ S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań z ceną netto 10 025,08 zł., brutto: 12 330,85 zł.
  3. W części 3 – ofertę Dostawcy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Spółka Jawna, ul. Niemeńska 29, 15-161 Białystok z ceną netto 8 716,00 zł., brutto: 10 720,68 zł.
  4. W części 4 – ofertę Dostawcy APATOR POWOGAZ S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań z ceną netto 1 442,50 zł., brutto: 1 774,28 zł.

Podpisanie umowy z wybranymi dostawcami nastąpi po upływie 7 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

   Jednocześnie informujemy, że w części 3 oferta nr 1 złożona przez Dostawcę APATOR POWOGAZ S.A. podlega odrzuceniu na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zaoferowane przez Dostawcę APATOR POWOGAZ S.A. wodomierze o średnicy DN 20 do montażu w zabudowie pionowej z przyłączem gwintowym mają długość zabudowy 165 lub 190 mm, nie spełniają więc wymagań Zamawiającego określonych w pkt III.2.7. w tabeli C1 SIWZ gdzie Zamawiający wymagał, aby długość zabudowy dla w/w wodomierzy wynosiła 130 mm. Jednocześnie Zamawiający nie dopuścił możliwości stosowania redukcji z wodomierza DN15 na DN20 w celu dostosowania wodomierzy do wymagań SIWZ.

ico_pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty