Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, loco – magazyn w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody wraz z uszczelkami oraz plomb do wodomierzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 2-3 dostawach w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części:

Część 1 – wodomierze i plomby określone w tabeli A1

Część 2 – wodomierze i plomby określone w tabeli B1

Część 3 – wodomierze i plomby określone w tabeli C1

Część 4 – plomby i linka określone w tabeli D1

Oferta w części, na którą składana jest oferta, musi być kompletna.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Oferta – dostawa wodomierzy oraz plomb”, należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w sekretariacie (II p. pok. 206) w terminie do 6.05.2016 r. do godz. 1100 lub przesłać w tym terminie na adres: ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik; w przypadku wysłania oferty, za datę jej złożenia uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby zamawiającego. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z opisem zawartym w dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6.05.2016 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego w Kraśniku, ul. Graniczna 3A w świetlicy (I p.).

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

w sprawach merytorycznych:

w sprawach formalnych:

 

UWAGA !!!

Dn. 04.05.2016  – Zmiana treści SIWZ:

Działając na podstawie § 22 ust. 7 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK  Sp. z o.o. Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Dostawę wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” w następujący sposób:

W załączniku nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy w tabeli C1:BYŁO:

 

Średnica DN

(mm)

Długość

zabudowy (mm)

Ilość kompletów* wodomierzy / ilość kompletów** plomb

(szt)  

Cena netto

1 szt.

(PLN)

Wartość

netto

(PLN)

Wodomierz Dn 15 110 65  

………………..

 

………………..

Wodomierz Dn 20 130 66  

………………..

 

………………..

Plomba na wodomierz Dn15 130 ……………….. ………………..
Plomba na wodomierz Dn20 132 ……………….. ………………..
*   komplet oznacza wodomierz z uszczelkami

** komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym

 

 

Razem netto

 

 

………………..

JEST:

Średnica DN

(mm)

Długość

zabudowy (mm)

Ilość kompletów* wodomierzy / ilość kompletów** plomb

(szt)    

Cena netto

1 szt.

(PLN)

Wartość

netto

(PLN)

Wodomierz Dn 15 110 35  

………………..

 

………………..

Wodomierz Dn 20 130 30  

………………..

 

………………..

Plomba na wodomierz Dn15 70 ……………….. ………………..
Plomba na wodomierz Dn20 60 ……………….. ………………..
*   komplet oznacza wodomierz z uszczelkami

** komplet oznacza 2 plomby o tym samym numerze seryjnym

Razem netto

 

 

………………..

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowania ofert.

 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu

ico_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ico_txt Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ico_txt  Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta

ico_pdf Załącznik nr 3 – Wzór umowy

ico_pdf Zmiana treści SIWZ

ico_txt Załącznik nr 1 – zaktualizowany Formularz ofertowy