Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Budowę ogrodzenia terenu Oczyszczalni Ścieków KPWiK Sp. z o. o. w Kraśniku”; jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy V-System Sp. z o.o., ul. Lipska 63, 22-400 Zamość z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 90 500,00 zł, cena brutto – 111 315,00 zł.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.