Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-07-01 14:55

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Kraśniku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 900 100,80 zł, brutto 1 107 123,98 zł.

Ponadto informujemy że,  oferta firmy MASTER Krzysztof Guz Krężnica Jara 44,  20-515 Lublin została odrzucona na podstawie  § 36 ust. 1  pkt 4  Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Zgodnie z § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.