Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.11.2014 r.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wysokość wadium: 10 000,00 zł.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 09.04.2014 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:

1)  w sprawach merytorycznych:

a.1.  –    Piotr Puzoń – tel. 81 825 20 56 wewn. 440,

a.2.  –    Rafał Cieszko – tel. 81 825 20 56 wewn. 440,

2)  w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

–     Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502.