Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kraśniku”

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kraśniku”.

   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przełączenie do niej przyłączy kanalizacyjnych w rejonie ulicy Piłsudskiego w Kraśniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl (zakładka: Przetargi).

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

   Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

   Oferty należy składać do dnia 23.02.2018 r. do godz. 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. W przypadku przesłania oferty pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert w dniu 23.02.2018 r. do godz. 1115 .

   Oferty należy sporządzić zgodnie z działem IX SIWZ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

Piotr Puzoń, tel. 605 211 623, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl,

Hubert Bocian, tel. 81/ 825 20 56, w. 434, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl;

Agnieszka Dziurda, tel. 81/ 825 68 09, w. 502, e-mail: przetargi@kpwik.krasnik.pl.

 

   Ogłoszenie o zamówieniu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;

   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;

   Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób;

   Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia;

   8.1 Warunki budowy Zarządców dróg, zgody na dysponowanie gruntem;

   8.2. Zestawienie studni kanalizacyjnych;

   8.3. Mapa poglądowa;

   8.4. Raport z kamerowania kanału.