Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku etap I odc. W1 – W17”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących, związanych z wykonaniem zadania pn. :Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Kraśniku etap I odc. W1 – W11” zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, na warunkach SIWZ oraz w istniejących warunkach terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2015 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,0 zł. przed upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 30.09.2015 r. do godz. 1300 w siedzibie KPWiK  Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.          W przypadku przesłania oferty pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert w dniu 30.09.2015 r. do godz. 1315.

Oferty należy opracować zgodnie z działem IX SIWZ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

        Pan Piotr Puzoń,  tel. 605 211 623, e-mail: puzonp@kpwik.krasnik.pl,

        Pani Agnieszka Dziurda, tel. 81/ 825 68 09, e-mail: dziurdaa@kpwik.krasnik.pl.