Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-09-01 13:14
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę armatury na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy armatury, oferta w danej grupie winna być kompletna.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, w 6-8 dostawach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 12.09.2014 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać na adres 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A w powyższym terminie. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę uważa się za złożoną skutecznie jeśli dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Oferty należy opracować zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

1. w sprawach merytorycznych:

Piotr Puzoń,  tel. (81) 825 20 56, wew . 440, e-mail: puzonp@kpwik.krasnik.pl;

2. w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

Agnieszka Dziurda, tel. (81) 825 62 53, wew. 502, e-mail: dziurdaa@kpwik.krasnik.pl.