Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy armatury, oferta w danej grupie winna być kompletna.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy, w 6-8 dostawach.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 24.04.2013 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

1)  w sprawach merytorycznych:
–     Piotr Puzoń – tel. 81 825 20 56 w. 433,
e-mail:   puzonp@kpwik.krasnik.pl ,

2)  w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:
–     Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502,
e-mail: siemiont@kpwik.krasnik.pl .