Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę armatury wodociągowo – kanalizacyjnej na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku,  ul. Graniczna 3A,  23-210 Kraśnik ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  „Dostawę  armatury wodociągowo – kanalizacyjnej  na  potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl.

   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy armatury, oferta w danej grupie winna być kompletna.

   Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2017 r..

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

   Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2016 r. o godzinie 1100. Oferty należy składać w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w powyższym terminie. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, ofertę uważa się za złożoną skutecznie jeśli dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2016 r. o godz. 1115 w Sali konferencyjnej (I piętro).

Oferty należy opracować zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Dostawcami są:

Pan Piotr Górski tel. 607 480 157, e-mail: wb@kpwik.krasnik.pl,

Pan Rafał Cieszko tel. 726 210 140, e-mail: cieszkor@kpwik.krasnik.pl

 

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu;

ico_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

ico_xls Załącznik nr 1 formularz ofertowy;

ico_txt Załącznik nr 2 oświadczenie Dostawcy;

ico_pdf Załącznik nr 3 wzór umowy;

ico_pdf Załącznik nr 4 standardy materiałowe;

ico_txt Załącznik nr 5 oświadczenie standardy materiałowe.

 

ico_pdf Pytania i odpowiedzi dla Wykonawców. – dodano: 2016-11-23, 15:04:15.

 

Uwaga !!! zmiana treści SIWZ – dodano: 2016-11-23, 15:06:11.

ico_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona;

ico_xls Załącznik nr 1 formularz ofertowy;

ico_pdf Załącznik nr 4 standardy-materiałowe.