Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę armatury wodociągowo – kanalizacyjnej na potrzeby
KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), którą wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej: www.kpwik.krasnik.pl.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy armatury, oferta w danej grupie winna być kompletna.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia sukcesywnie w miarę potrzeb w terminie:

1)   dla grup I ,II, V – XIV, XVI oraz XIX od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2015 r.;

2)   dla grup III, IV, XV, XVII oraz XVIII od dnia podpisania umowy lub od dnia 30.09.2015 r. (w zależności od tego, która data jest późniejsza) do dnia 30.09.2015 r.;

Termin pojedynczej dostawy: do 7 dni od dnia wysłania zamówienia częściowego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone  w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 8.09.2015 r. do godz. 1100 w siedzibie KPWiK  Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.          W przypadku przesłania oferty pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się dzień i godzinę dostarczenia koperty z ofertą do siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert w dniu 8.09.2015 r. do godz. 1115.

Oferty należy opracować zgodnie z działem IX SIWZ.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

    Pan Piotr Górski, tel. 607 480 157, e-mail: wb@kpwik.krasnik.pl,

    Pan Rafał Cieszko, tel. 726 210 140, e-mail: cieszkor@kpwik.krasnik.pl.