Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  „Dostawę flokulanta płynnego do zagęszczenia osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez BRENTAG POLSKA Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle z ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 91 665,00 zł zł.

Kryterium oceny ofert była ocena kosztu netto odwodnienia 1 Mg osadu nadmiernego w przeliczeniu na suchą masę.

Najniższy koszt netto odwodnienia 1 Mg osadu nadmiernego w przeliczeniu na suchą masę przy zastosowaniu flokulanta płynnego BRENNTAMER 280 firmyBRENTAG POLSKA Sp. z o.o. wyniósł 46,22 zł.

Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne, żaden z Wykonawców nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.