Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2015-04-20 15:03
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę flokulanta płynnego do zagęszczenia osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 8 maja 2015 r. do godziny 1100  w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem X SIWZ.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktu są:

1.   Pan Robert Adamczyk – tel. 81  825 68 09  w. 203

2.   Pani Ilona Przywara  –  tel. 81 825 68 09  w. 601