Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli:
1) Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. – Rzeszów,
2) UNISOFT Sp. z o.o. – Gdynia – Oddział Lublin,
3) SoftHard S.A. – Płock,
4) Firma Handlowa „BOSS Computers” A. Szymański – Kraków.
Oferta nr 4 Firmy Handlowej „BOSS Computers” A. Szymański została odrzucona.
W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, oferty nie podlegające odrzuceniu uzyskały odpowiednio następującą liczbę punktów:
1) ETOB-RES Sp. z o.o. – 65,76,
2) UNISOFT Sp. z o.o. – 50,77,
3) SoftHard S.A. – 96,86.
Oferta Wykonawcy SoftHard S.A., ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock uzyskała najwyższą liczbę punktów i została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie wskazanym przez Zamawiającego.